505 YOU

http://www.youtube.com/user/666amanda
http://www.youtube.com/user/djjerrard
http://www.youtube.com/user/liebheart
http://www.youtube.com/user/das32schveet
http://www.youtube.com/user/pink2fatima
http://www.youtube.com/user/TailsFan07
http://www.youtube.com/user/prosound3
http://www.youtube.com/user/pakigurl985


244 ADD

 1. Anonymous | 02 02 12 9:59
  Only one channel works. Shame.

 2. Anonymous | 26 02 12 23:05
  FLAVIEN OOOO

 3. Anonymous | 03 03 12 9:19
  что за сайт?

 4. Anonymous | 10 03 12 11:38
  Я не знаю.это jodi.org
  Кто здесь админ?
  И с какой целью все это?
  И ___ _____ _____ ___ _____ _ ___ ___
  ( _`\ ( _ )( _ )( _`\ (_ _)(_)/’\_/`\( _`\ ( _`\
  | ( (_)| ( ) || ( ) || | ) | | | | || || (_(_)| (_(_)
  | |___ | | | || | | || | | ) | | | || (_) || _)_ `\__ \
  | (_, )| (_) || (_) || |_) | | | | || | | || (_( )( )_) |
  (____/'(_____)(_____)(____/’ (_) (_)(_) (_)(____/’`\____)

 5. Anonymous | 14 03 12 18:58
  Che za xyinya

 6. Anonymous | 22 03 12 16:39
  уходите отсюда.
  немедленно

 7. Anonymous | 22 03 12 16:39
  уходите отсюда иначе худо будет

 8. Anonymous | 25 03 12 20:20
  why am i yelling

 9. Anonymous | 12 04 12 14:58
  k͇̎̏̔̐e̵̺̬̲̠̜̽ͬͭͤ̍͛̚ͅ ͓͇̚͠t̴̝͔͙̟̹͚̑̋ͤ͢ͅh̸͖̳̠̥̑̆ȅ̩̱͔͚̬̓̐̃ͥ̓̋̀̕͞ ̣̤̥ͣ͆͒̓̓̓͊̈́h̨̧͙̻͓̓ͭ̑͐i̧̢̤̠͎̩͌̐ͩ̋ͪͦvͣͩ͗̊̍̂͊ͯ͏͉͚̭͘͢e̡̟͉͐̑͊̉̈́̈́-̣̭̮̳̬̣̐̒͛̾m̧͔̘̘̣̻̘̰͇̂ͬ̌̏ͩ̌i̱̮͉̮̦͈̝ͥ̽͂͢n̪̣͔̲̂̔̉͡d̽͘͏̲̼̹̣ ̔̄̋ͯ̋͆ͯ̒͡҉̼̠̜͍̹̦͙̲͍r̫͎̘̗̝͕͑̾̊̋̍́͞ẻ̴̝̠̜͒̾́ͭ͌̇͘p̬͔͗ͫ͋͂͗ͥ̅ͩ͒͜͞r̷̳͕̱̟̟ͫ̆̓͛̀̾̀͂e̗̰͈̺̘̩̬̎̂̚ͅs̨̨̛͍͈̦͕͓̯͎ͩ͛̓e͈̻̩̣͍̰ͨ̊́̅ñ̷̞̠̟̼͚͇͖̰̭ͥ̃͛̇̆t̲̥̞̼̮̫ͦ͌̅͑͌́ͫͅi̶ͪ̆͋̑̾̃͏̭̤̣̜n̘̗̳̹̯ͭ̊ͅg̦̬̯̖͍ͬͨͧ̇̀̚ ̸̙̯͖̹̤͙̫̅͆̔ͣ͂͊͑͝͞ć̢ͩͭ̔́͏̼̱͕̟ẖ̲͍͎̲͓͛̀ȧ̷͈̪͖̍o̴͉̮̻͙͆ͦͣͣͮ͋ͥş̷̘͔̲́.̛̮̩̣͓͋͛̇ͧ͐̚
  ̖͕̠̜ͭͦͧ̔ͮ̀͘͠I̠ͦ͊͐ͦ͞n̻͍̱̋̌̕͠v̠̠̤̲̖͎͖́ͫ̀ͅo̴̡̝̐͆̅͆͆̓́k̬͕̖͖̋̍͛̾ͫͤͣͧi̛͎͇ͨ́̊̔̍̔ͨṇ̨̛̟̜̭̳̗̥̩͌͐ͭ͛̑̂͒̂ǧ̶̦͇̖͇̺́ ̶̵̫̲̠̳̋ͧͬ̆ͨͩ̕ţ̸͓̰̩̻̳̭̖̹́ͮͮͅhͯͬͧ̃̔̇͏̗̱͙̯̥͔̯̞e̸̡̪̻̘̣͈̗̗̊ͩ ̛̓̈̆ͭͦ͏͚͉͚̟̭̦̪ͅf̠͖̙͈̟̻̺͇ͪ̈ͭeͨ̇̄̈̒͋̿͏͎́͞e̳̤͍̍ͤ̓̏l̟̟͕̻͚̟̮̦̃ͮ̈̌́i̴̗ͤ̓̒͋̊͞n̞̯̝͍͙̩̖̤ͬ̓̌ͫ̕g̪͖̰͍̗̞̖̋̑ ̴̈̉͏̵̠̞̬̦͔͇̠̝ò͓͎̭̞͙͈̙̔͒ͣͪͭͪ̕͟f͖̥̺͖͔͎̯̾̔̇͒ ̤̺͎͕͉̪̤̞̌̔͐͞ͅc̡̟̭͎̳̠̖͋̇ͮ̓ͭ̔̑̐͞h̯͇̮̥̝͈̬͒̂̓͗̚͘͞ͅa̴͉̔ͥ̔ͨͦ͟o̸̲̹̮̮̼̬͚̤̖͑͂ͬͮ̎͜͠s̙̼̥̫̼̜̟̳ͯ͐ͫͅ.̛̦̞͓ͧ́̏̍̀̿̚
  ̬̭̜̗̦ͥ̊ͩ͒̋͡ͅW̱̳̩̠̒ͥ̆̚ï̭͎̠̰̒̆t̖̓̓ͨ͂̓̊̌̈́͢h̜̱̗̘̒̒ͫ̓́̚͘ ̧͚̖̩ͭͥ̆̍͟͠ơ̗̟̖̯̘̱̘ͦͬͅu͉͊̽́t̸̤̼̝̳ͪ̊ͨ͠ ̵̷͓̰̓̿o̸̱͙͗̐r̔ͪ͆̈́̽ͦ́͏͏͍̻͓̘ḍ̱̹͉̬̱͓ͫͪ̈́̌̏ͣ̚̚ĕ̴̷͈̗͚̘̲̬̋̋̆ͯ̚ŗ́͋ͮ̑ͫ̅ͪ͏͖̘.̺ͦ͛̆̔́̉ͬ̆
  ̧̺̫͎͎̘̌̀͛̿̄̃ͪ͗T̡͔͚͈ͪ̄̉ͬ̏̚ȟ̠̖̲͚ͦͦ̓ͥ̂̆̚͞e̥͔̓̈́ͮ̽ ̷̪͔̞̑̔̀͠N̪̗̩͖ͥ̏ͭ̽̌̔̕e̵̝̙̙͍͈͍̖̋ͩͯ̽́͝z̸̦̝̝͙̎ͪͮ̍̽̽̕͞p̶̯̑ͬ̽̅e̵̍̆ͨͤ̔̀҉̮͙͉̰̗̙͈̫̪ř̸̨̘̱̻̫͛ͥ̎d̝̙͗̉̑̍̈́ͬi͇͈ͧͦ͑ͤͫͩͧͫ̀͡à̸̙̥̆̌̐̏̉̓ṉ̟̫̣̻̌ͤ͌̅͑̓͘ ̧̫̣͙̺̖͕̞̝͔̌͊̍̋̒́̚͡h̝͚̟̀iͮ̒̄ͩ̆̓ͯ̋̚҉̡͖̦̩̝̞̠̪͠v̞͔̭͚̗͓̪̔̑́͠ͅe̙̻͚͔̪̲ͪ͐ͭͮ͛ͩ̆ͩ̀-̩ͣ̾͜m̜̭̥̯̺̮̔̾͟ͅi̴̷͓̜̤̖ͨ̇̎ņ͚̣͈̭̜̙͉͑̆́ͮ͒̉͐̀̕d͈̭̞͖̫̙͇͌ͤ̕ ̣̭̦͊̈ͫ̈́͂̍͞͡ö̬̞́ͨ͆ͭ̆̇ͧ́f̷̼̙̜͉̟͚̳̘̖͋̿̽͐͒͞ ̬͖̻̥͓̌̈́͑͌̐̅͒͂̚͟cͯ̊͟҉̱̪̩̰̹͇̜̩h̷̖̞̤̱̱̤̹̆̆̉̏ͬͩa̲̥̯͎̭̹̦̝͊o͙̠̦͕̳͕̰̦̎͢sͯ̽̉͏̲͈.̛̣͙̮̮̮̫̠͉͛̓ͭͦ̈́̎͡ ͐ͪ̀͏̴̧͈͕Ẕ͒ͧ̈́ͨ̊̐̆͑a̦̬͉̟̳ͤ͊͜l̨̨̮̟̮̜͇̱͉̓̐̓̀g̶̸̛͎͚̖̊͑ͩơ̡̻̗̲͙̰̩̓͌̓̒͝.̨̙̣̝̱̞̯̗͆̀

 10. Anonymous | 12 04 12 14:58
  k͇̎̏̔̐e̵̺̬̲̠̜̽ͬͭͤ̍͛̚ͅ ͓͇̚͠t̴̝͔͙̟̹͚̑̋ͤ͢ͅh̸͖̳̠̥̑̆ȅ̩̱͔͚̬̓̐̃ͥ̓̋̀̕͞ ̣̤̥ͣ͆͒̓̓̓͊̈́h̨̧͙̻͓̓ͭ̑͐i̧̢̤̠͎̩͌̐ͩ̋ͪͦvͣͩ͗̊̍̂͊ͯ͏͉͚̭͘͢e̡̟͉͐̑͊̉̈́̈́-̣̭̮̳̬̣̐̒͛̾m̧͔̘̘̣̻̘̰͇̂ͬ̌̏ͩ̌i̱̮͉̮̦͈̝ͥ̽͂͢n̪̣͔̲̂̔̉͡d̽͘͏̲̼̹̣ ̔̄̋ͯ̋͆ͯ̒͡҉̼̠̜͍̹̦͙̲͍r̫͎̘̗̝͕͑̾̊̋̍́͞ẻ̴̝̠̜͒̾́ͭ͌̇͘p̬͔͗ͫ͋͂͗ͥ̅ͩ͒͜͞r̷̳͕̱̟̟ͫ̆̓͛̀̾̀͂e̗̰͈̺̘̩̬̎̂̚ͅs̨̨̛͍͈̦͕͓̯͎ͩ͛̓e͈̻̩̣͍̰ͨ̊́̅ñ̷̞̠̟̼͚͇͖̰̭ͥ̃͛̇̆t̲̥̞̼̮̫ͦ͌̅͑͌́ͫͅi̶ͪ̆͋̑̾̃͏̭̤̣̜n̘̗̳̹̯ͭ̊ͅg̦̬̯̖͍ͬͨͧ̇̀̚ ̸̙̯͖̹̤͙̫̅͆̔ͣ͂͊͑͝͞ć̢ͩͭ̔́͏̼̱͕̟ẖ̲͍͎̲͓͛̀ȧ̷͈̪͖̍o̴͉̮̻͙͆ͦͣͣͮ͋ͥş̷̘͔̲́.̛̮̩̣͓͋͛̇ͧ͐̚
  ̖͕̠̜ͭͦͧ̔ͮ̀͘͠I̠ͦ͊͐ͦ͞n̻͍̱̋̌̕͠v̠̠̤̲̖͎͖́ͫ̀ͅo̴̡̝̐͆̅͆͆̓́k̬͕̖͖̋̍͛̾ͫͤͣͧi̛͎͇ͨ́̊̔̍̔ͨṇ̨̛̟̜̭̳̗̥̩͌͐ͭ͛̑̂͒̂ǧ̶̦͇̖͇̺́ ̶̵̫̲̠̳̋ͧͬ̆ͨͩ̕ţ̸͓̰̩̻̳̭̖̹́ͮͮͅhͯͬͧ̃̔̇͏̗̱͙̯̥͔̯̞e̸̡̪̻̘̣͈̗̗̊ͩ ̛̓̈̆ͭͦ͏͚͉͚̟̭̦̪ͅf̠͖̙͈̟̻̺͇ͪ̈ͭeͨ̇̄̈̒͋̿͏͎́͞e̳̤͍̍ͤ̓̏l̟̟͕̻͚̟̮̦̃ͮ̈̌́i̴̗ͤ̓̒͋̊͞n̞̯̝͍͙̩̖̤ͬ̓̌ͫ̕g̪͖̰͍̗̞̖̋̑ ̴̈̉͏̵̠̞̬̦͔͇̠̝ò͓͎̭̞͙͈̙̔͒ͣͪͭͪ̕͟f͖̥̺͖͔͎̯̾̔̇͒ ̤̺͎͕͉̪̤̞̌̔͐͞ͅc̡̟̭͎̳̠̖͋̇ͮ̓ͭ̔̑̐͞h̯͇̮̥̝͈̬͒̂̓͗̚͘͞ͅa̴͉̔ͥ̔ͨͦ͟o̸̲̹̮̮̼̬͚̤̖͑͂ͬͮ̎͜͠s̙̼̥̫̼̜̟̳ͯ͐ͫͅ.̛̦̞͓ͧ́̏̍̀̿̚
  ̬̭̜̗̦ͥ̊ͩ͒̋͡ͅW̱̳̩̠̒ͥ̆̚ï̭͎̠̰̒̆t̖̓̓ͨ͂̓̊̌̈́͢h̜̱̗̘̒̒ͫ̓́̚͘ ̧͚̖̩ͭͥ̆̍͟͠ơ̗̟̖̯̘̱̘ͦͬͅu͉͊̽́t̸̤̼̝̳ͪ̊ͨ͠ ̵̷͓̰̓̿o̸̱͙͗̐r̔ͪ͆̈́̽ͦ́͏͏͍̻͓̘ḍ̱̹͉̬̱͓ͫͪ̈́̌̏ͣ̚̚ĕ̴̷͈̗͚̘̲̬̋̋̆ͯ̚ŗ́͋ͮ̑ͫ̅ͪ͏͖̘.̺ͦ͛̆̔́̉ͬ̆
  ̧̺̫͎͎̘̌̀͛̿̄̃ͪ͗T̡͔͚͈ͪ̄̉ͬ̏̚ȟ̠̖̲͚ͦͦ̓ͥ̂̆̚͞e̥͔̓̈́ͮ̽ ̷̪͔̞̑̔̀͠N̪̗̩͖ͥ̏ͭ̽̌̔̕e̵̝̙̙͍͈͍̖̋ͩͯ̽́͝z̸̦̝̝͙̎ͪͮ̍̽̽̕͞p̶̯̑ͬ̽̅e̵̍̆ͨͤ̔̀҉̮͙͉̰̗̙͈̫̪ř̸̨̘̱̻̫͛ͥ̎d̝̙͗̉̑̍̈́ͬi͇͈ͧͦ͑ͤͫͩͧͫ̀͡à̸̙̥̆̌̐̏̉̓ṉ̟̫̣̻̌ͤ͌̅͑̓͘ ̧̫̣͙̺̖͕̞̝͔̌͊̍̋̒́̚͡h̝͚̟̀iͮ̒̄ͩ̆̓ͯ̋̚҉̡͖̦̩̝̞̠̪͠v̞͔̭͚̗͓̪̔̑́͠ͅe̙̻͚͔̪̲ͪ͐ͭͮ͛ͩ̆ͩ̀-̩ͣ̾͜m̜̭̥̯̺̮̔̾͟ͅi̴̷͓̜̤̖ͨ̇̎ņ͚̣͈̭̜̙͉͑̆́ͮ͒̉͐̀̕d͈̭̞͖̫̙͇͌ͤ̕ ̣̭̦͊̈ͫ̈́͂̍͞͡ö̬̞́ͨ͆ͭ̆̇ͧ́f̷̼̙̜͉̟͚̳̘̖͋̿̽͐͒͞ ̬͖̻̥͓̌̈́͑͌̐̅͒͂̚͟cͯ̊͟҉̱̪̩̰̹͇̜̩h̷̖̞̤̱̱̤̹̆̆̉̏ͬͩa̲̥̯͎̭̹̦̝͊o͙̠̦͕̳͕̰̦̎͢sͯ̽̉͏̲͈.̛̣͙̮̮̮̫̠͉͛̓ͭͦ̈́̎͡ ͐ͪ̀͏̴̧͈͕Ẕ͒ͧ̈́ͨ̊̐̆͑a̦̬͉̟̳ͤ͊͜l̨̨̮̟̮̜͇̱͉̓̐̓̀g̶̸̛͎͚̖̊͑ͩơ̡̻̗̲͙̰̩̓͌̓̒͝.̨̙̣̝̱̞̯̗͆̀k͇̎̏̔̐e̵̺̬̲̠̜̽ͬͭͤ̍͛̚ͅ ͓͇̚͠t̴̝͔͙̟̹͚̑̋ͤ͢ͅh̸͖̳̠̥̑̆ȅ̩̱͔͚̬̓̐̃ͥ̓̋̀̕͞ ̣̤̥ͣ͆͒̓̓̓͊̈́h̨̧͙̻͓̓ͭ̑͐i̧̢̤̠͎̩͌̐ͩ̋ͪͦvͣͩ͗̊̍̂͊ͯ͏͉͚̭͘͢e̡̟͉͐̑͊̉̈́̈́-̣̭̮̳̬̣̐̒͛̾m̧͔̘̘̣̻̘̰͇̂ͬ̌̏ͩ̌i̱̮͉̮̦͈̝ͥ̽͂͢n̪̣͔̲̂̔̉͡d̽͘͏̲̼̹̣ ̔̄̋ͯ̋͆ͯ̒͡҉̼̠̜͍̹̦͙̲͍r̫͎̘̗̝͕͑̾̊̋̍́͞ẻ̴̝̠̜͒̾́ͭ͌̇͘p̬͔͗ͫ͋͂͗ͥ̅ͩ͒͜͞r̷̳͕̱̟̟ͫ̆̓͛̀̾̀͂e̗̰͈̺̘̩̬̎̂̚ͅs̨̨̛͍͈̦͕͓̯͎ͩ͛̓e͈̻̩̣͍̰ͨ̊́̅ñ̷̞̠̟̼͚͇͖̰̭ͥ̃͛̇̆t̲̥̞̼̮̫ͦ͌̅͑͌́ͫͅi̶ͪ̆͋̑̾̃͏̭̤̣̜n̘̗̳̹̯ͭ̊ͅg̦̬̯̖͍ͬͨͧ̇̀̚ ̸̙̯͖̹̤͙̫̅͆̔ͣ͂͊͑͝͞ć̢ͩͭ̔́͏̼̱͕̟ẖ̲͍͎̲͓͛̀ȧ̷͈̪͖̍o̴͉̮̻͙͆ͦͣͣͮ͋ͥş̷̘͔̲́.̛̮̩̣͓͋͛̇ͧ͐̚
  ̖͕̠̜ͭͦͧ̔ͮ̀͘͠I̠ͦ͊͐ͦ͞n̻͍̱̋̌̕͠v̠̠̤̲̖͎͖́ͫ̀ͅo̴̡̝̐͆̅͆͆̓́k̬͕̖͖̋̍͛̾ͫͤͣͧi̛͎͇ͨ́̊̔̍̔ͨṇ̨̛̟̜̭̳̗̥̩͌͐ͭ͛̑̂͒̂ǧ̶̦͇̖͇̺́ ̶̵̫̲̠̳̋ͧͬ̆ͨͩ̕ţ̸͓̰̩̻̳̭̖̹́ͮͮͅhͯͬͧ̃̔̇͏̗̱͙̯̥͔̯̞e̸̡̪̻̘̣͈̗̗̊ͩ ̛̓̈̆ͭͦ͏͚͉͚̟̭̦̪ͅf̠͖̙͈̟̻̺͇ͪ̈ͭeͨ̇̄̈̒͋̿͏͎́͞e̳̤͍̍ͤ̓̏l̟̟͕̻͚̟̮̦̃ͮ̈̌́i̴̗ͤ̓̒͋̊͞n̞̯̝͍͙̩̖̤ͬ̓̌ͫ̕g̪͖̰͍̗̞̖̋̑ ̴̈̉͏̵̠̞̬̦͔͇̠̝ò͓͎̭̞͙͈̙̔͒ͣͪͭͪ̕͟f͖̥̺͖͔͎̯̾̔̇͒ ̤̺͎͕͉̪̤̞̌̔͐͞ͅc̡̟̭͎̳̠̖͋̇ͮ̓ͭ̔̑̐͞h̯͇̮̥̝͈̬͒̂̓͗̚͘͞ͅa̴͉̔ͥ̔ͨͦ͟o̸̲̹̮̮̼̬͚̤̖͑͂ͬͮ̎͜͠s̙̼̥̫̼̜̟̳ͯ͐ͫͅ.̛̦̞͓ͧ́̏̍̀̿̚
  ̬̭̜̗̦ͥ̊ͩ͒̋͡ͅW̱̳̩̠̒ͥ̆̚ï̭͎̠̰̒̆t̖̓̓ͨ͂̓̊̌̈́͢h̜̱̗̘̒̒ͫ̓́̚͘ ̧͚̖̩ͭͥ̆̍͟͠ơ̗̟̖̯̘̱̘ͦͬͅu͉͊̽́t̸̤̼̝̳ͪ̊ͨ͠ ̵̷͓̰̓̿o̸̱͙͗̐r̔ͪ͆̈́̽ͦ́͏͏͍̻͓̘ḍ̱̹͉̬̱͓ͫͪ̈́̌̏ͣ̚̚ĕ̴̷͈̗͚̘̲̬̋̋̆ͯ̚ŗ́͋ͮ̑ͫ̅ͪ͏͖̘.̺ͦ͛̆̔́̉ͬ̆
  ̧̺̫͎͎̘̌̀͛̿̄̃ͪ͗T̡͔͚͈ͪ̄̉ͬ̏̚ȟ̠̖̲͚ͦͦ̓ͥ̂̆̚͞e̥͔̓̈́ͮ̽ ̷̪͔̞̑̔̀͠N̪̗̩͖ͥ̏ͭ̽̌̔̕e̵̝̙̙͍͈͍̖̋ͩͯ̽́͝z̸̦̝̝͙̎ͪͮ̍̽̽̕͞p̶̯̑ͬ̽̅e̵̍̆ͨͤ̔̀҉̮͙͉̰̗̙͈̫̪ř̸̨̘̱̻̫͛ͥ̎d̝̙͗̉̑̍̈́ͬi͇͈ͧͦ͑ͤͫͩͧͫ̀͡à̸̙̥̆̌̐̏̉̓ṉ̟̫̣̻̌ͤ͌̅͑̓͘ ̧̫̣͙̺̖͕̞̝͔̌͊̍̋̒́̚͡h̝͚̟̀iͮ̒̄ͩ̆̓ͯ̋̚҉̡͖̦̩̝̞̠̪͠v̞͔̭͚̗͓̪̔̑́͠ͅe̙̻͚͔̪̲ͪ͐ͭͮ͛ͩ̆ͩ̀-̩ͣ̾͜m̜̭̥̯̺̮̔̾͟ͅi̴̷͓̜̤̖ͨ̇̎ņ͚̣͈̭̜̙͉͑̆́ͮ͒̉͐̀̕d͈̭̞͖̫̙͇͌ͤ̕ ̣̭̦͊̈ͫ̈́͂̍͞͡ö̬̞́ͨ͆ͭ̆̇ͧ́f̷̼̙̜͉̟͚̳̘̖͋̿̽͐͒͞ ̬͖̻̥͓̌̈́͑͌̐̅͒͂̚͟cͯ̊͟҉̱̪̩̰̹͇̜̩h̷̖̞̤̱̱̤̹̆̆̉̏ͬͩa̲̥̯͎̭̹̦̝͊o͙̠̦͕̳͕̰̦̎͢sͯ̽̉͏̲͈.̛̣͙̮̮̮̫̠͉͛̓ͭͦ̈́̎͡ ͐ͪ̀͏̴̧͈͕Ẕ͒ͧ̈́ͨ̊̐̆͑a̦̬͉̟̳ͤ͊͜l̨̨̮̟̮̜͇̱͉̓̐̓̀g̶̸̛͎͚̖̊͑ͩơ̡̻̗̲͙̰̩̓͌̓̒͝.̨̙̣̝̱̞̯̗͆̀k͇̎̏̔̐e̵̺̬̲̠̜̽ͬͭͤ̍͛̚ͅ ͓͇̚͠t̴̝͔͙̟̹͚̑̋ͤ͢ͅh̸͖̳̠̥̑̆ȅ̩̱͔͚̬̓̐̃ͥ̓̋̀̕͞ ̣̤̥ͣ͆͒̓̓̓͊̈́h̨̧͙̻͓̓ͭ̑͐i̧̢̤̠͎̩͌̐ͩ̋ͪͦvͣͩ͗̊̍̂͊ͯ͏͉͚̭͘͢e̡̟͉͐̑͊̉̈́̈́-̣̭̮̳̬̣̐̒͛̾m̧͔̘̘̣̻̘̰͇̂ͬ̌̏ͩ̌i̱̮͉̮̦͈̝ͥ̽͂͢n̪̣͔̲̂̔̉͡d̽͘͏̲̼̹̣ ̔̄̋ͯ̋͆ͯ̒͡҉̼̠̜͍̹̦͙̲͍r̫͎̘̗̝͕͑̾̊̋̍́͞ẻ̴̝̠̜͒̾́ͭ͌̇͘p̬͔͗ͫ͋͂͗ͥ̅ͩ͒͜͞r̷̳͕̱̟̟ͫ̆̓͛̀̾̀͂e̗̰͈̺̘̩̬̎̂̚ͅs̨̨̛͍͈̦͕͓̯͎ͩ͛̓e͈̻̩̣͍̰ͨ̊́̅ñ̷̞̠̟̼͚͇͖̰̭ͥ̃͛̇̆t̲̥̞̼̮̫ͦ͌̅͑͌́ͫͅi̶ͪ̆͋̑̾̃͏̭̤̣̜n̘̗̳̹̯ͭ̊ͅg̦̬̯̖͍ͬͨͧ̇̀̚ ̸̙̯͖̹̤͙̫̅͆̔ͣ͂͊͑͝͞ć̢ͩͭ̔́͏̼̱͕̟ẖ̲͍͎̲͓͛̀ȧ̷͈̪͖̍o̴͉̮̻͙͆ͦͣͣͮ͋ͥş̷̘͔̲́.̛̮̩̣͓͋͛̇ͧ͐̚
  ̖͕̠̜ͭͦͧ̔ͮ̀͘͠I̠ͦ͊͐ͦ͞n̻͍̱̋̌̕͠v̠̠̤̲̖͎͖́ͫ̀ͅo̴̡̝̐͆̅͆͆̓́k̬͕̖͖̋̍͛̾ͫͤͣͧi̛͎͇ͨ́̊̔̍̔ͨṇ̨̛̟̜̭̳̗̥̩͌͐ͭ͛̑̂͒̂ǧ̶̦͇̖͇̺́ ̶̵̫̲̠̳̋ͧͬ̆ͨͩ̕ţ̸͓̰̩̻̳̭̖̹́ͮͮͅhͯͬͧ̃̔̇͏̗̱͙̯̥͔̯̞e̸̡̪̻̘̣͈̗̗̊ͩ ̛̓̈̆ͭͦ͏͚͉͚̟̭̦̪ͅf̠͖̙͈̟̻̺͇ͪ̈ͭeͨ̇̄̈̒͋̿͏͎́͞e̳̤͍̍ͤ̓̏l̟̟͕̻͚̟̮̦̃ͮ̈̌́i̴̗ͤ̓̒͋̊͞n̞̯̝͍͙̩̖̤ͬ̓̌ͫ̕g̪͖̰͍̗̞̖̋̑ ̴̈̉͏̵̠̞̬̦͔͇̠̝ò͓͎̭̞͙͈̙̔͒ͣͪͭͪ̕͟f͖̥̺͖͔͎̯̾̔̇͒ ̤̺͎͕͉̪̤̞̌̔͐͞ͅc̡̟̭͎̳̠̖͋̇ͮ̓ͭ̔̑̐͞h̯͇̮̥̝͈̬͒̂̓͗̚͘͞ͅa̴͉̔ͥ̔ͨͦ͟o̸̲̹̮̮̼̬͚̤̖͑͂ͬͮ̎͜͠s̙̼̥̫̼̜̟̳ͯ͐ͫͅ.̛̦̞͓ͧ́̏̍̀̿̚
  ̬̭̜̗̦ͥ̊ͩ͒̋͡ͅW̱̳̩̠̒ͥ̆̚ï̭͎̠̰̒̆t̖̓̓ͨ͂̓̊̌̈́͢h̜̱̗̘̒̒ͫ̓́̚͘ ̧͚̖̩ͭͥ̆̍͟͠ơ̗̟̖̯̘̱̘ͦͬͅu͉͊̽́t̸̤̼̝̳ͪ̊ͨ͠ ̵̷͓̰̓̿o̸̱͙͗̐r̔ͪ͆̈́̽ͦ́͏͏͍̻͓̘ḍ̱̹͉̬̱͓ͫͪ̈́̌̏ͣ̚̚ĕ̴̷͈̗͚̘̲̬̋̋̆ͯ̚ŗ́͋ͮ̑ͫ̅ͪ͏͖̘.̺ͦ͛̆̔́̉ͬ̆
  ̧̺̫͎͎̘̌̀͛̿̄̃ͪ͗T̡͔͚͈ͪ̄̉ͬ̏̚ȟ̠̖̲͚ͦͦ̓ͥ̂̆̚͞e̥͔̓̈́ͮ̽ ̷̪͔̞̑̔̀͠N̪̗̩͖ͥ̏ͭ̽̌̔̕e̵̝̙̙͍͈͍̖̋ͩͯ̽́͝z̸̦̝̝͙̎ͪͮ̍̽̽̕͞p̶̯̑ͬ̽̅e̵̍̆ͨͤ̔̀҉̮͙͉̰̗̙͈̫̪ř̸̨̘̱̻̫͛ͥ̎d̝̙͗̉̑̍̈́ͬi͇͈ͧͦ͑ͤͫͩͧͫ̀͡à̸̙̥̆̌̐̏̉̓ṉ̟̫̣̻̌ͤ͌̅͑̓͘ ̧̫̣͙̺̖͕̞̝͔̌͊̍̋̒́̚͡h̝͚̟̀iͮ̒̄ͩ̆̓ͯ̋̚҉̡͖̦̩̝̞̠̪͠v̞͔̭͚̗͓̪̔̑́͠ͅe̙̻͚͔̪̲ͪ͐ͭͮ͛ͩ̆ͩ̀-̩ͣ̾͜m̜̭̥̯̺̮̔̾͟ͅi̴̷͓̜̤̖ͨ̇̎ņ͚̣͈̭̜̙͉͑̆́ͮ͒̉͐̀̕d͈̭̞͖̫̙͇͌ͤ̕ ̣̭̦͊̈ͫ̈́͂̍͞͡ö̬̞́ͨ͆ͭ̆̇ͧ́f̷̼̙̜͉̟͚̳̘̖͋̿̽͐͒͞ ̬͖̻̥͓̌̈́͑͌̐̅͒͂̚͟cͯ̊͟҉̱̪̩̰̹͇̜̩h̷̖̞̤̱̱̤̹̆̆̉̏ͬͩa̲̥̯͎̭̹̦̝͊o͙̠̦͕̳͕̰̦̎͢sͯ̽̉͏̲͈.̛̣͙̮̮̮̫̠͉͛̓ͭͦ̈́̎͡ ͐ͪ̀͏̴̧͈͕Ẕ͒ͧ̈́ͨ̊̐̆͑a̦̬͉̟̳ͤ͊͜l̨̨̮̟̮̜͇̱͉̓̐̓̀g̶̸̛͎͚̖̊͑ͩơ̡̻̗̲͙̰̩̓͌̓̒͝.̨̙̣̝̱̞̯̗͆̀k͇̎̏̔̐e̵̺̬̲̠̜̽ͬͭͤ̍͛̚ͅ ͓͇̚͠t̴̝͔͙̟̹͚̑̋ͤ͢ͅh̸͖̳̠̥̑̆ȅ̩̱͔͚̬̓̐̃ͥ̓̋̀̕͞ ̣̤̥ͣ͆͒̓̓̓͊̈́h̨̧͙̻͓̓ͭ̑͐i̧̢̤̠͎̩͌̐ͩ̋ͪͦvͣͩ͗̊̍̂͊ͯ͏͉͚̭͘͢e̡̟͉͐̑͊̉̈́̈́-̣̭̮̳̬̣̐̒͛̾m̧͔̘̘̣̻̘̰͇̂ͬ̌̏ͩ̌i̱̮͉̮̦͈̝ͥ̽͂͢n̪̣͔̲̂̔̉͡d̽͘͏̲̼̹̣ ̔̄̋ͯ̋͆ͯ̒͡҉̼̠̜͍̹̦͙̲͍r̫͎̘̗̝͕͑̾̊̋̍́͞ẻ̴̝̠̜͒̾́ͭ͌̇͘p̬͔͗ͫ͋͂͗ͥ̅ͩ͒͜͞r̷̳͕̱̟̟ͫ̆̓͛̀̾̀͂e̗̰͈̺̘̩̬̎̂̚ͅs̨̨̛͍͈̦͕͓̯͎ͩ͛̓e͈̻̩̣͍̰ͨ̊́̅ñ̷̞̠̟̼͚͇͖̰̭ͥ̃͛̇̆t̲̥̞̼̮̫ͦ͌̅͑͌́ͫͅi̶ͪ̆͋̑̾̃͏̭̤̣̜n̘̗̳̹̯ͭ̊ͅg̦̬̯̖͍ͬͨͧ̇̀̚ ̸̙̯͖̹̤͙̫̅͆̔ͣ͂͊͑͝͞ć̢ͩͭ̔́͏̼̱͕̟ẖ̲͍͎̲͓͛̀ȧ̷͈̪͖̍o̴͉̮̻͙͆ͦͣͣͮ͋ͥş̷̘͔̲́.̛̮̩̣͓͋͛̇ͧ͐̚
  ̖͕̠̜ͭͦͧ̔ͮ̀͘͠I̠ͦ͊͐ͦ͞n̻͍̱̋̌̕͠v̠̠̤̲̖͎͖́ͫ̀ͅo̴̡̝̐͆̅͆͆̓́k̬͕̖͖̋̍͛̾ͫͤͣͧi̛͎͇ͨ́̊̔̍̔ͨṇ̨̛̟̜̭̳̗̥̩͌͐ͭ͛̑̂͒̂ǧ̶̦͇̖͇̺́ ̶̵̫̲̠̳̋ͧͬ̆ͨͩ̕ţ̸͓̰̩̻̳̭̖̹́ͮͮͅhͯͬͧ̃̔̇͏̗̱͙̯̥͔̯̞e̸̡̪̻̘̣͈̗̗̊ͩ ̛̓̈̆ͭͦ͏͚͉͚̟̭̦̪ͅf̠͖̙͈̟̻̺͇ͪ̈ͭeͨ̇̄̈̒͋̿͏͎́͞e̳̤͍̍ͤ̓̏l̟̟͕̻͚̟̮̦̃ͮ̈̌́i̴̗ͤ̓̒͋̊͞n̞̯̝͍͙̩̖̤ͬ̓̌ͫ̕g̪͖̰͍̗̞̖̋̑ ̴̈̉͏̵̠̞̬̦͔͇̠̝ò͓͎̭̞͙͈̙̔͒ͣͪͭͪ̕͟f͖̥̺͖͔͎̯̾̔̇͒ ̤̺͎͕͉̪̤̞̌̔͐͞ͅc̡̟̭͎̳̠̖͋̇ͮ̓ͭ̔̑̐͞h̯͇̮̥̝͈̬͒̂̓͗̚͘͞ͅa̴͉̔ͥ̔ͨͦ͟o̸̲̹̮̮̼̬͚̤̖͑͂ͬͮ̎͜͠s̙̼̥̫̼̜̟̳ͯ͐ͫͅ.̛̦̞͓ͧ́̏̍̀̿̚
  ̬̭̜̗̦ͥ̊ͩ͒̋͡ͅW̱̳̩̠̒ͥ̆̚ï̭͎̠̰̒̆t̖̓̓ͨ͂̓̊̌̈́͢h̜̱̗̘̒̒ͫ̓́̚͘ ̧͚̖̩ͭͥ̆̍͟͠ơ̗̟̖̯̘̱̘ͦͬͅu͉͊̽́t̸̤̼̝̳ͪ̊ͨ͠ ̵̷͓̰̓̿o̸̱͙͗̐r̔ͪ͆̈́̽ͦ́͏͏͍̻͓̘ḍ̱̹͉̬̱͓ͫͪ̈́̌̏ͣ̚̚ĕ̴̷͈̗͚̘̲̬̋̋̆ͯ̚ŗ́͋ͮ̑ͫ̅ͪ͏͖̘.̺ͦ͛̆̔́̉ͬ̆
  ̧̺̫͎͎̘̌̀͛̿̄̃ͪ͗T̡͔͚͈ͪ̄̉ͬ̏̚ȟ̠̖̲͚ͦͦ̓ͥ̂̆̚͞e̥͔̓̈́ͮ̽ ̷̪͔̞̑̔̀͠N̪̗̩͖ͥ̏ͭ̽̌̔̕e̵̝̙̙͍͈͍̖̋ͩͯ̽́͝z̸̦̝̝͙̎ͪͮ̍̽̽̕͞p̶̯̑ͬ̽̅e̵̍̆ͨͤ̔̀҉̮͙͉̰̗̙͈̫̪ř̸̨̘̱̻̫͛ͥ̎d̝̙͗̉̑̍̈́ͬi͇͈ͧͦ͑ͤͫͩͧͫ̀͡à̸̙̥̆̌̐̏̉̓ṉ̟̫̣̻̌ͤ͌̅͑̓͘ ̧̫̣͙̺̖͕̞̝͔̌͊̍̋̒́̚͡h̝͚̟̀iͮ̒̄ͩ̆̓ͯ̋̚҉̡͖̦̩̝̞̠̪͠v̞͔̭͚̗͓̪̔̑́͠ͅe̙̻͚͔̪̲ͪ͐ͭͮ͛ͩ̆ͩ̀-̩ͣ̾͜m̜̭̥̯̺̮̔̾͟ͅi̴̷͓̜̤̖ͨ̇̎ņ͚̣͈̭̜̙͉͑̆́ͮ͒̉͐̀̕d͈̭̞͖̫̙͇͌ͤ̕ ̣̭̦͊̈ͫ̈́͂̍͞͡ö̬̞́ͨ͆ͭ̆̇ͧ́f̷̼̙̜͉̟͚̳̘̖͋̿̽͐͒͞ ̬͖̻̥͓̌̈́͑͌̐̅͒͂̚͟cͯ̊͟҉̱̪̩̰̹͇̜̩h̷̖̞̤̱̱̤̹̆̆̉̏ͬͩa̲̥̯͎̭̹̦̝͊o͙̠̦͕̳͕̰̦̎͢sͯ̽̉͏̲͈.̛̣͙̮̮̮̫̠͉͛̓ͭͦ̈́̎͡ ͐ͪ̀͏̴̧͈͕Ẕ͒ͧ̈́ͨ̊̐̆͑a̦̬͉̟̳ͤ͊͜l̨̨̮̟̮̜͇̱͉̓̐̓̀g̶̸̛͎͚̖̊͑ͩơ̡̻̗̲͙̰̩̓͌̓̒͝.̨̙̣̝̱̞̯̗͆̀k͇̎̏̔̐e̵̺̬̲̠̜̽ͬͭͤ̍͛̚ͅ ͓͇̚͠t̴̝͔͙̟̹͚̑̋ͤ͢ͅh̸͖̳̠̥̑̆ȅ̩̱͔͚̬̓̐̃ͥ̓̋̀̕͞ ̣̤̥ͣ͆͒̓̓̓͊̈́h̨̧͙̻͓̓ͭ̑͐i̧̢̤̠͎̩͌̐ͩ̋ͪͦvͣͩ͗̊̍̂͊ͯ͏͉͚̭͘͢e̡̟͉͐̑͊̉̈́̈́-̣̭̮̳̬̣̐̒͛̾m̧͔̘̘̣̻̘̰͇̂ͬ̌̏ͩ̌i̱̮͉̮̦͈̝ͥ̽͂͢n̪̣͔̲̂̔̉͡d̽͘͏̲̼̹̣ ̔̄̋ͯ̋͆ͯ̒͡҉̼̠̜͍̹̦͙̲͍r̫͎̘̗̝͕͑̾̊̋̍́͞ẻ̴̝̠̜͒̾́ͭ͌̇͘p̬͔͗ͫ͋͂͗ͥ̅ͩ͒͜͞r̷̳͕̱̟̟ͫ̆̓͛̀̾̀͂e̗̰͈̺̘̩̬̎̂̚ͅs̨̨̛͍͈̦͕͓̯͎ͩ͛̓e͈̻̩̣͍̰ͨ̊́̅ñ̷̞̠̟̼͚͇͖̰̭ͥ̃͛̇̆t̲̥̞̼̮̫ͦ͌̅͑͌́ͫͅi̶ͪ̆͋̑̾̃͏̭̤̣̜n̘̗̳̹̯ͭ̊ͅg̦̬̯̖͍ͬͨͧ̇̀̚ ̸̙̯͖̹̤͙̫̅͆̔ͣ͂͊͑͝͞ć̢ͩͭ̔́͏̼̱͕̟ẖ̲͍͎̲͓͛̀ȧ̷͈̪͖̍o̴͉̮̻͙͆ͦͣͣͮ͋ͥş̷̘͔̲́.̛̮̩̣͓͋͛̇ͧ͐̚
  ̖͕̠̜ͭͦͧ̔ͮ̀͘͠I̠ͦ͊͐ͦ͞n̻͍̱̋̌̕͠v̠̠̤̲̖͎͖́ͫ̀ͅo̴̡̝̐͆̅͆͆̓́k̬͕̖͖̋̍͛̾ͫͤͣͧi̛͎͇ͨ́̊̔̍̔ͨṇ̨̛̟̜̭̳̗̥̩͌͐ͭ͛̑̂͒̂ǧ̶̦͇̖͇̺́ ̶̵̫̲̠̳̋ͧͬ̆ͨͩ̕ţ̸͓̰̩̻̳̭̖̹́ͮͮͅhͯͬͧ̃̔̇͏̗̱͙̯̥͔̯̞e̸̡̪̻̘̣͈̗̗̊ͩ ̛̓̈̆ͭͦ͏͚͉͚̟̭̦̪ͅf̠͖̙͈̟̻̺͇ͪ̈ͭeͨ̇̄̈̒͋̿͏͎́͞e̳̤͍̍ͤ̓̏l̟̟͕̻͚̟̮̦̃ͮ̈̌́i̴̗ͤ̓̒͋̊͞n̞̯̝͍͙̩̖̤ͬ̓̌ͫ̕g̪͖̰͍̗̞̖̋̑ ̴̈̉͏̵̠̞̬̦͔͇̠̝ò͓͎̭̞͙͈̙̔͒ͣͪͭͪ̕͟f͖̥̺͖͔͎̯̾̔̇͒ ̤̺͎͕͉̪̤̞̌̔͐͞ͅc̡̟̭͎̳̠̖͋̇ͮ̓ͭ̔̑̐͞h̯͇̮̥̝͈̬͒̂̓͗̚͘͞ͅa̴͉̔ͥ̔ͨͦ͟o̸̲̹̮̮̼̬͚̤̖͑͂ͬͮ̎͜͠s̙̼̥̫̼̜̟̳ͯ͐ͫͅ.̛̦̞͓ͧ́̏̍̀̿̚
  ̬̭̜̗̦ͥ̊ͩ͒̋͡ͅW̱̳̩̠̒ͥ̆̚ï̭͎̠̰̒̆t̖̓̓ͨ͂̓̊̌̈́͢h̜̱̗̘̒̒ͫ̓́̚͘ ̧͚̖̩ͭͥ̆̍͟͠ơ̗̟̖̯̘̱̘ͦͬͅu͉͊̽́t̸̤̼̝̳ͪ̊ͨ͠ ̵̷͓̰̓̿o̸̱͙͗̐r̔ͪ͆̈́̽ͦ́͏͏͍̻͓̘ḍ̱̹͉̬̱͓ͫͪ̈́̌̏ͣ̚̚ĕ̴̷͈̗͚̘̲̬̋̋̆ͯ̚ŗ́͋ͮ̑ͫ̅ͪ͏͖̘.̺ͦ͛̆̔́̉ͬ̆
  ̧̺̫͎͎̘̌̀͛̿̄̃ͪ͗T̡͔͚͈ͪ̄̉ͬ̏̚ȟ̠̖̲͚ͦͦ̓ͥ̂̆̚͞e̥͔̓̈́ͮ̽ ̷̪͔̞̑̔̀͠N̪̗̩͖ͥ̏ͭ̽̌̔̕e̵̝̙̙͍͈͍̖̋ͩͯ̽́͝z̸̦̝̝͙̎ͪͮ̍̽̽̕͞p̶̯̑ͬ̽̅e̵̍̆ͨͤ̔̀҉̮͙͉̰̗̙͈̫̪ř̸̨̘̱̻̫͛ͥ̎d̝̙͗̉̑̍̈́ͬi͇͈ͧͦ͑ͤͫͩͧͫ̀͡à̸̙̥̆̌̐̏̉̓ṉ̟̫̣̻̌ͤ͌̅͑̓͘ ̧̫̣͙̺̖͕̞̝͔̌͊̍̋̒́̚͡h̝͚̟̀iͮ̒̄ͩ̆̓ͯ̋̚҉̡͖̦̩̝̞̠̪͠v̞͔̭͚̗͓̪̔̑́͠ͅe̙̻͚͔̪̲ͪ͐ͭͮ͛ͩ̆ͩ̀-̩ͣ̾͜m̜̭̥̯̺̮̔̾͟ͅi̴̷͓̜̤̖ͨ̇̎ņ͚̣͈̭̜̙͉͑̆́ͮ͒̉͐̀̕d͈̭̞͖̫̙͇͌ͤ̕ ̣̭̦͊̈ͫ̈́͂̍͞͡ö̬̞́ͨ͆ͭ̆̇ͧ́f̷̼̙̜͉̟͚̳̘̖͋̿̽͐͒͞ ̬͖̻̥͓̌̈́͑͌̐̅͒͂̚͟cͯ̊͟҉̱̪̩̰̹͇̜̩h̷̖̞̤̱̱̤̹̆̆̉̏ͬͩa̲̥̯͎̭̹̦̝͊o͙̠̦͕̳͕̰̦̎͢sͯ̽̉͏̲͈.̛̣͙̮̮̮̫̠͉͛̓ͭͦ̈́̎͡ ͐ͪ̀͏̴̧͈͕Ẕ͒ͧ̈́ͨ̊̐̆͑a̦̬͉̟̳ͤ͊͜l̨̨̮̟̮̜͇̱͉̓̐̓̀g̶̸̛͎͚̖̊͑ͩơ̡̻̗̲͙̰̩̓͌̓̒͝.̨̙̣̝̱̞̯̗͆̀gk͇̎̏̔̐e̵̺̬̲̠̜̽ͬͭͤ̍͛̚ͅ ͓͇̚͠t̴̝͔͙̟̹͚̑̋ͤ͢ͅh̸͖̳̠̥̑̆ȅ̩̱͔͚̬̓̐̃ͥ̓̋̀̕͞ ̣̤̥ͣ͆͒̓̓̓͊̈́h̨̧͙̻͓̓ͭ̑͐i̧̢̤̠͎̩͌̐ͩ̋ͪͦvͣͩ͗̊̍̂͊ͯ͏͉͚̭͘͢e̡̟͉͐̑͊̉̈́̈́-̣̭̮̳̬̣̐̒͛̾m̧͔̘̘̣̻̘̰͇̂ͬ̌̏ͩ̌i̱̮͉̮̦͈̝ͥ̽͂͢n̪̣͔̲̂̔̉͡d̽͘͏̲̼̹̣ ̔̄̋ͯ̋͆ͯ̒͡҉̼̠̜͍̹̦͙̲͍r̫͎̘̗̝͕͑̾̊̋̍́͞ẻ̴̝̠̜͒̾́ͭ͌̇͘p̬͔͗ͫ͋͂͗ͥ̅ͩ͒͜͞r̷̳͕̱̟̟ͫ̆̓͛̀̾̀͂e̗̰͈̺̘̩̬̎̂̚ͅs̨̨̛͍͈̦͕͓̯͎ͩ͛̓e͈̻̩̣͍̰ͨ̊́̅ñ̷̞̠̟̼͚͇͖̰̭ͥ̃͛̇̆t̲̥̞̼̮̫ͦ͌̅͑͌́ͫͅi̶ͪ̆͋̑̾̃͏̭̤̣̜n̘̗̳̹̯ͭ̊ͅg̦̬̯̖͍ͬͨͧ̇̀̚ ̸̙̯͖̹̤͙̫̅͆̔ͣ͂͊͑͝͞ć̢ͩͭ̔́͏̼̱͕̟ẖ̲͍͎̲͓͛̀ȧ̷͈̪͖̍o̴͉̮̻͙͆ͦͣͣͮ͋ͥş̷̘͔̲́.̛̮̩̣͓͋͛̇ͧ͐̚
  ̖͕̠̜ͭͦͧ̔ͮ̀͘͠I̠ͦ͊͐ͦ͞n̻͍̱̋̌̕͠v̠̠̤̲̖͎͖́ͫ̀ͅo̴̡̝̐͆̅͆͆̓́k̬͕̖͖̋̍͛̾ͫͤͣͧi̛͎͇ͨ́̊̔̍̔ͨṇ̨̛̟̜̭̳̗̥̩͌͐ͭ͛̑̂͒̂ǧ̶̦͇̖͇̺́ ̶̵̫̲̠̳̋ͧͬ̆ͨͩ̕ţ̸͓̰̩̻̳̭̖̹́ͮͮͅhͯͬͧ̃̔̇͏̗̱͙̯̥͔̯̞e̸̡̪̻̘̣͈̗̗̊ͩ ̛̓̈̆ͭͦ͏͚͉͚̟̭̦̪ͅf̠͖̙͈̟̻̺͇ͪ̈ͭeͨ̇̄̈̒͋̿͏͎́͞e̳̤͍̍ͤ̓̏l̟̟͕̻͚̟̮̦̃ͮ̈̌́i̴̗ͤ̓̒͋̊͞n̞̯̝͍͙̩̖̤ͬ̓̌ͫ̕g̪͖̰͍̗̞̖̋̑ ̴̈̉͏̵̠̞̬̦͔͇̠̝ò͓͎̭̞͙͈̙̔͒ͣͪͭͪ̕͟f͖̥̺͖͔͎̯̾̔̇͒ ̤̺͎͕͉̪̤̞̌̔͐͞ͅc̡̟̭͎̳̠̖͋̇ͮ̓ͭ̔̑̐͞h̯͇̮̥̝͈̬͒̂̓͗̚͘͞ͅa̴͉̔ͥ̔ͨͦ͟o̸̲̹̮̮̼̬͚̤̖͑͂ͬͮ̎͜͠s̙̼̥̫̼̜̟̳ͯ͐ͫͅ.̛̦̞͓ͧ́̏̍̀̿̚
  ̬̭̜̗̦ͥ̊ͩ͒̋͡ͅW̱̳̩̠̒ͥ̆̚ï̭͎̠̰̒̆t̖̓̓ͨ͂̓̊̌̈́͢h̜̱̗̘̒̒ͫ̓́̚͘ ̧͚̖̩ͭͥ̆̍͟͠ơ̗̟̖̯̘̱̘ͦͬͅu͉͊̽́t̸̤̼̝̳ͪ̊ͨ͠ ̵̷͓̰̓̿o̸̱͙͗̐r̔ͪ͆̈́̽ͦ́͏͏͍̻͓̘ḍ̱̹͉̬̱͓ͫͪ̈́̌̏ͣ̚̚ĕ̴̷͈̗͚̘̲̬̋̋̆ͯ̚ŗ́͋ͮ̑ͫ̅ͪ͏͖̘.̺ͦ͛̆̔́̉ͬ̆
  ̧̺̫͎͎̘̌̀͛̿̄̃ͪ͗T̡͔͚͈ͪ̄̉ͬ̏̚ȟ̠̖̲͚ͦͦ̓ͥ̂̆̚͞e̥͔̓̈́ͮ̽ ̷̪͔̞̑̔̀͠N̪̗̩͖ͥ̏ͭ̽̌̔̕e̵̝̙̙͍͈͍̖̋ͩͯ̽́͝z̸̦̝̝͙̎ͪͮ̍̽̽̕͞p̶̯̑ͬ̽̅e̵̍̆ͨͤ̔̀҉̮͙͉̰̗̙͈̫̪ř̸̨̘̱̻̫͛ͥ̎d̝̙͗̉̑̍̈́ͬi͇͈ͧͦ͑ͤͫͩͧͫ̀͡à̸̙̥̆̌̐̏̉̓ṉ̟̫̣̻̌ͤ͌̅͑̓͘ ̧̫̣͙̺̖͕̞̝͔̌͊̍̋̒́̚͡h̝͚̟̀iͮ̒̄ͩ̆̓ͯ̋̚҉̡͖̦̩̝̞̠̪͠v̞͔̭͚̗͓̪̔̑́͠ͅe̙̻͚͔̪̲ͪ͐ͭͮ͛ͩ̆ͩ̀-̩ͣ̾͜m̜̭̥̯̺̮̔̾͟ͅi̴̷͓̜̤̖ͨ̇̎ņ͚̣͈̭̜̙͉͑̆́ͮ͒̉͐̀̕d͈̭̞͖̫̙͇͌ͤ̕ ̣̭̦͊̈ͫ̈́͂̍͞͡ö̬̞́ͨ͆ͭ̆̇ͧ́f̷̼̙̜͉̟͚̳̘̖͋̿̽͐͒͞ ̬͖̻̥͓̌̈́͑͌̐̅͒͂̚͟cͯ̊͟҉̱̪̩̰̹͇̜̩h̷̖̞̤̱̱̤̹̆̆̉̏ͬͩa̲̥̯͎̭̹̦̝͊o͙̠̦͕̳͕̰̦̎͢sͯ̽̉͏̲͈.̛̣͙̮̮̮̫̠͉͛̓ͭͦ̈́̎͡ ͐ͪ̀͏̴̧͈͕Ẕ͒ͧ̈́ͨ̊̐̆͑a̦̬͉̟̳ͤ͊͜l̨̨̮̟̮̜͇̱͉̓̐̓̀g̶̸̛͎͚̖̊͑ͩơ̡̻̗̲͙̰̩̓͌̓̒͝.̨̙̣̝̱̞̯̗͆̀_____________________________________________________________________________JODI.ORG

 11. Anonymous | 16 04 12 13:00
  быдло хД

 12. Anonymous | 16 04 12 13:01
  где чудовище?

 13. Anonymous | 16 04 12 13:28
  Где зарегистрироваться на этом сайте народ?

 14. Anonymous | 18 04 12 13:28
  Всем добрый день.

 15. Anonymous | 18 04 12 13:52
  добрый

 16. Anonymous | 27 04 12 22:30
  письки вы все русские!

 17. Anonymous | 07 05 12 18:27
  http://vk.com/wyomingincident

 18. Anonymous | 31 05 12 12:32
  http://www.synchtube.com/r/sosach

 19. Anonymous | 31 05 12 12:33
  лол

 20. Anonymous | 31 05 12 12:34
  ТОЛЬКО БАГГЕР, ТОЛЬКО ХАРДКОР. ТОЛЬКО НА СИНЧЕ.
  ПОНИДЕТИ НЕ НУЖНЫ.
  http://www.synchtube.com/r/sosach

 21. Anonymous | 31 05 12 12:35
  ХУЙ САСАЙ ЛОЛКА

 22. Anonymous | 31 05 12 12:35
  Теперь это синчтюба тред.

 23. Anonymous | 31 05 12 12:36
  что это такое?

 24. Anonymous | 31 05 12 12:37
  типо анонимный чатег под консолью?

 25. Anonymous | 31 05 12 12:37
  Да. Теперь это чятик синча.

 26. Anonymous | 31 05 12 12:38
  А че бы инет???

 27. Anonymous | 31 05 12 12:39
  Круто тот чел озона опустил))))

 28. Anonymous | 31 05 12 12:45
  В ТРЕДЕ СНА

 29. Anonymous | 31 05 12 12:46
  МАМА БОРЩ СВАРИЛА, Я АФК

 30. Anonymous | 31 05 12 12:46
  Я К ТЕБЕ

 31. Anonymous | 31 05 12 12:47
  СНАЙПЕР? ГДЕ? Я НЕ ВИЖУ СНА

 32. Anonymous | 31 05 12 12:47
  ಠ_ಠ

 33. Anonymous | 31 05 12 12:49
      
    
    
   

   
   
    

 34. Anonymous | 31 05 12 12:49
   ╧№░▬4Z░ррZр░░░

 35. Anonymous | 31 05 12 12:50
  СНАЙПЕР? Я ЕГО ДЕРЖУ НА МУШ

 36. Anonymous | 31 05 12 12:51
  WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE WIPE

 37. Anonymous | 31 05 12 12:51
  NO U

 38. Anonymous | 31 05 12 12:58
  вот гавно

 39. Anonymous | 18 07 12 8:18
  сука ноубук загорелся бля не сидите сдесь пасаны !!!!!!!!!!!!!!!!!О_о

 40. Anonymous | 27 07 12 23:09
  63Z|-|O|_|\|\X/

 41. Anonymous | 30 08 12 6:56
  Ha-ha. Die, motherfuckers

 42. Anonymous | 08 09 12 23:19
  GOD IS DEAD

 43. Anonymous | 18 10 12 8:06
  привет всем)

 44. Anonymous | 18 10 12 12:17
  че тут редко пишете?

 45. Anonymous | 20 10 12 20:28
  help me… my love … paula why? :( i want you

 46. Anonymous | 11 11 12 10:06
  всем здрасте

 47. Anonymous | 11 11 12 10:06
  сатан ты тут?

 48. Anonymous | 13 11 12 11:31
  Это я Amnesia люди :D
  Жесть чатик))

 49. Anonymous | 17 11 12 13:59
  это вообще х..ня какая то

 50. Anonymous | 10 12 12 23:13
  Я уже умер.
  Теперь твоя очередь.
  Обернись.

 51. Anonymous | 21 12 12 20:01
  хэллоу

 52. Anonymous | 22 12 12 23:18
  Что это

 53. Anonymous | 23 12 12 18:05
  I know you

 54. Anonymous | 29 12 12 12:11
  FUS RO DAH!

 55. Anonymous | 29 12 12 12:11
  Op, op, op, oppan Gangnam Style

 56. Anonymous | 07 01 13 19:56
  Ку пиздоглазы

 57. Anonymous | 10 01 13 11:21
  бля пацаны ничего тут нет не тратьте время!!!

 58. Anonymous | 13 01 13 20:30
  ЛАЛКА САСАЙ ВВЕРХУ ПИДР САЙТ АХУЕННЕН

 59. Anonymous | 24 01 13 4:09
  лал

 60. Anonymous | 04 02 13 12:02
  Тут был Гирс. Ты умрёшь.

 61. Anonymous | 16 02 13 13:49
  Тут был Пикчорд, все соснули.

 62. Anonymous | 02 03 13 19:16
  ОЛО

 63. Anonymous | 06 03 13 4:11
  Добавляйте в контакт:) id138183072

 64. Anonymous | 28 03 13 15:28
  пукан

 65. Anonymous | 06 04 13 16:04
  Что это за х? Если джоди значит должны знать о Тихом доме, расскажите тут!

 66. Anonymous | 06 04 13 16:07
  Satan does not exist, and is no God, everything came in complex chemical and biological processes!

 67. Anonymous | 12 04 13 6:13
  ^^no shizza, go back to glp

 68. Anonymous | 21 04 13 22:13
  .мне надо в туалет

 69. Anonymous | 26 04 13 10:09
  Что ещё за Тихий дом ?

 70. Anonymous | 10 05 13 11:04
  Ничтожества, вы даже не понимаете смысл своего жалкого существования. Как же хорошо, что скоро всех вас не станет.

 71. Anonymous | 18 05 13 8:46
  i came here through jodi.org

 72. Anonymous | 28 05 13 17:33
  Оп оп оппа ,смотри какая жоППа!!!

 73. Anonymous | 21 06 13 18:59
  вы тут че хуйней страдаете ?

 74. Anonymous | 24 06 13 20:51
  желтые тюльпаны!

 75. Anonymous | 16 07 13 6:06
  ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.ЖИЗНЬ – ТЛЕН, ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.

 76. Anonymous | 21 08 13 14:29
  AfuckingA be here

 77. Anonymous | 21 08 13 14:30
  Хей, говорят, что тут есть секретные материалы

 78. Anonymous | 25 09 13 11:33
  хуи

 79. Anonymous | 27 10 13 21:58
  <a href=”тест эксплоита-пикчиЛЮБОЙ ТЕКСТ КОТОРОГО УЖЕ НЕ УВИДЯТ

 80. Anonymous | 27 10 13 21:58
  ясненько

 81. Anonymous | 27 10 13 22:08
  <a href=”тест сплоита-скрипта”>ЛЮБОЙ ТЕКСТ КОТОРОГО УЖЕ НЕ УВИДЯТ

 82. Anonymous | 27 10 13 22:09
  <a href=”тест сплоита-скрипта<script

 83. Anonymous | 05 11 13 7:11
  LOL I AM DOG

 84. Anonymous | 06 11 13 17:25
  <a href=”текст невидимый“>–чиню-чиню

 85. Anonymous | 11 11 13 11:03
  Абу, чини двач.

 86. Anonymous | 28 11 13 15:51
  кто онлайн?

 87. Anonymous | 04 01 14 0:57
  Продам гараж!!
  http://www.vk.com/brony_dash

 88. Anonymous | 11 01 14 14:52
  сука хуй залупа я тут был азаз

 89. Anonymous | 25 01 14 15:06
  вп

 90. Anonymous | 25 01 14 15:08
  щзблдждлжжхюжхюжхю

 91. Anonymous | 25 01 14 15:08
  Миша Карнугаев

 92. Anonymous | 31 01 14 16:31
  chmod je ne comprend rien

 93. Anonymous | 02 02 14 10:16
  vasabha

 94. Anonymous | 02 02 14 10:17
  че за херня?

 95. Anonymous | 02 02 14 10:18
  блаблашки

 96. Anonymous | 02 02 14 10:18
  это просто сайт не заморачивайтесь

 97. Anonymous | 10 02 14 0:36
  quest ce que ce site svp ?

 98. Anonymous | 11 02 14 7:35
  HEHEHEHE HI

 99. Anonymous | 11 02 14 7:36
  /nickname rose

 100. Anonymous | 15 02 14 23:40
  i now about lavel s. and about bomb

 101. Anonymous | 16 02 14 12:38
  Лолоши привет!

 102. Anonymous | 16 02 14 12:38
  Кто знает чо это вообще?

 103. Anonymous | 16 02 14 12:39
  У меня в России время щас 15:40

 104. Anonymous | 17 03 14 19:21
  Hola a todos

 105. Anonymous | 06 04 14 15:51
  IAMALLAREWE

 106. Anonymous | 08 04 14 18:19
  http://www.youtube.com/user/jackboog21

 107. Anonymous | 14 05 14 2:51
  I was standing on the corner, in the middle of the block
  I saw a lady standing there, sitting on a rock
  As she began to talk, I ran as fast as I could walk,
  I heard her shout “Look out! Stop that dancing up there!”

  I was strolling through the park in the middle of the night
  The night was very dark cause the sun was shining bright
  I spied a lark and the lark began to bark,
  “Stop that dancing up there!”

  Some folks say that I’m insane
  And just as goofy as can be
  But they’re all wrong, I’m all right
  Everybody’s crazy but me

  I’m living in the cellar, on the 7th floor
  I can’t go to sleep ’till I hear myself snore
  Now the people downstairs say I’m an awful square
  When I shout, “Hey, stop that dancing up there!”

 108. Anonymous | 21 05 14 8:02
  ребят, кто зарегистрирован на 4stor?

 109. Anonymous | 05 06 14 10:52
  http://www.varanobrothers.com (yes)

 110. Anonymous | 22 06 14 9:37
  Психи делали сайт =)

 111. Anonymous | 10 08 14 18:01
  Чатик

 112. Anonymous | 07 11 14 14:54
  Что это, как зарегистрироваться?!

 113. Anonymous | 07 11 14 14:55
  Как дела ?

 114. Anonymous | 07 11 14 14:56
  Приветствую вас.

 115. Anonymous | 07 11 14 14:56
  норм

 116. Anonymous | 07 11 14 14:56
  Я E LTE

 117. Anonymous | 07 11 14 14:57
  http://vk.com/night_peop1e

 118. Anonymous | 07 11 14 14:58
  шо

 119. Anonymous | 07 11 14 14:58
  ))

 120. Anonymous | 07 11 14 14:58
  Я КОЕ КТО

 121. Anonymous | 07 11 14 14:59
  ..

 122. Anonymous | 07 11 14 14:59
  Мы все из группы vk.com/shizo_club

 123. Anonymous | 07 11 14 15:00
  Страусы рулят.

 124. Anonymous | 07 11 14 15:01
  Медузы-арбузы рублят)

 125. Anonymous | 20 11 14 16:06
  Жду НЁХ.

 126. Anonymous | 12 12 14 16:17
  101

 127. Anonymous | 12 12 14 16:18
  wait, what?

 128. Anonymous | 23 02 15 0:57
  I am a dark phenix, I want to eat meat of people,,,…

 129. Anonymous | 23 02 15 0:58
  I am a dark phenix, I am your God,,,,..

 130. Anonymous | 23 02 15 1:14
  You Must to Look on yourself a Mirror, in order to afterward to see dehind the Mirror in your heart, to see in my World ASTRVM

 131. Anonymous | 23 02 15 1:15
  In my World,,,,. In my dehind….,,,,

 132. Anonymous | 23 02 15 1:16
  More…

 133. Anonymous | 24 03 15 6:47
  вы все сосёте, я лучшая шлюха

 134. Anonymous | 24 03 15 6:48
  да

 135. Anonymous | 24 03 15 6:48
  хуй на

 136. Anonymous | 24 03 15 6:50
  люблю делать минет олаху :*******************

 137. Anonymous | 24 03 15 6:50
  Как дела у емн яхорошо ау вас как дела я люблю детей и

 138. Anonymous | 24 03 15 6:51
  меня?)))))))))))))))))))))))000

 139. Anonymous | 24 03 15 6:52
  да конечно тебя ты же рёбёнок

 140. Anonymous | 24 03 15 6:53
  ой я тебя тоже го сосаться с жеребенком

 141. Anonymous | 24 03 15 6:53
  ⊂_ヽ Привет чикка я хикка
   \\
    \( ͡° ͜ʖ ͡°)
    > ⌒ヽ
    /  へ\
    / / \\мммммм
    レ ノ  ヽ_つ
   / /
   / /|секс
   ( (ヽ
   | |、\
   | 丿 \ ⌒)
   | | ) /ммм
  `ノ ) Lノ
  (_/Го секс мм чика я хика

 142. Anonymous | 24 03 15 6:54
  каким жеребёнком тут нет жеребёнка какой жеребёнок нахуй тут только конь-доктор-генри

 143. Anonymous | 24 03 15 6:57
  две эплжек с тобой не согласяца, мммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм⊂_ヽ Привет чикка я хикка
   \\
    \( ͡° ͜ʖ ͡°)
    > ⌒ヽ
    /  へ\
    / / \\мммммм
    レ ノ  ヽ_つ
   / /
   / /|секс
   ( (ヽ
   | |、\
   | 丿 \ ⌒)
   | | ) /ммм
  `ノ ) Lノ
  (_/Го секс мм чика я хика
  ⊂_ヽ Привет чикка я хикка
   \\
    \( ͡° ͜ʖ ͡°)
    > ⌒ヽ
    /  へ\
    / / \\мммммм
    レ ノ  ヽ_つ
   / /
   / /|секс
   ( (ヽ
   | |、\
   | 丿 \ ⌒)
   | | ) /ммм
  `ノ ) Lノ
  (_/Го секс мм чика я хика
  КАКДА Я ВСТАНУ ТЫ ЛЯЖЕШ

  nu i nahuya eto? tebya ebet, suka?

 144. Anonymous | 24 03 15 6:57
 145. Anonymous | 24 03 15 6:58
 146. Anonymous | 24 03 15 6:59
  но эпплжек не жеребёнок а конь самка

 147. Anonymous | 24 03 15 8:54
  СУК4КА
  ПРИВЕТ

 148. Anonymous | 24 03 15 8:54
  ГОМОСЕКСУАЛЬНЫЙ ГОМОФОБ ВЕЩАЕТ

 149. Anonymous | 24 03 15 8:55
  БЛИН НЕ ЫЕЩВАЕТ ЕТО ФЕЙК АААААААААААААААААА

 150. Anonymous | 24 03 15 8:56
  НУ ТЫ ЧО))))))))))

 151. Anonymous | 24 03 15 8:57
  А ТЫ ЧЁ АААААААААААААААА

 152. Anonymous | 24 03 15 10:56
  АХАХАХАХАХАХАХАХА ВЫ ВИДЕЛИ?الجنسية المثليةОТКАЗАЛСЯ ОТ МИНЕТА))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))000

 153. Anonymous | 02 04 15 14:02
  Jodi.org kill all you!!!!!!!

 154. Anonymous | 13 07 15 12:55
  whitemove ?

 155. Anonymous | 25 08 15 11:18
  Hi guys, how are you?)

 156. Anonymous | 05 10 15 12:53
  Мама я на jodi.org =3

 157. Anonymous | 07 11 15 20:03
  [̺͕̟͉͔̠͇̓͊ͥ̾ͫ̔̒͑ͧͧ̍̓͐О̥̫̜͚͈̹ͤ̓̅ͧͫͧͬН̪̗̠͍͕͔̝͚̜̬̘̗͍̟̊ͯͬ͊̊͐͗̽ͅИ͈̘̜͈̱͈̙͕͔̾ͨ̑ͦ̇͑ͅ ̣̭̩̮̹̲͉̩̖̮̗͇̼̬̟̙̤̮̙͛̈͛ͦ̅͗̿̒ͭͬ̎ͯ̿ͪЕ̘̭̬͖̳͈̰̹͎̗̃ͤ̽̑ͭ̆̎͒ͩ̿̂̈ͨͨ̓̇̓͋̂Д̩͚͚̟͔̜͚̝͎͖͍̰̜̘̾̄͋̓̿̈̊̑ͣ͗̎͑̂ͮ̇Я̯̥̮͚̦̬͚̒̽̏ͫ͑̅Т̻̭̱̱̣̱͎̬̙̖̬̱͆ͦͭ̾ ̝̭̟͙͙̤̯͓̥̳͖̘͕̰͙̭̈̈́̂̏͒̅͊͆ͪ̋̾̏ͧ͐̆̃́͂М̬̥̺͙̠̲̯̲͕͇̞͓̌̓͐͒̅̐ͦ͌͆ͣ͛̄̂ͥͭͬ̈́̅О̼̳͖̗̪̘̩̗̩͆̃͑ͭ͑͗ͩ̉̂͐̎ͤ͛́ͅЮ̬͕̣̞̫̹͇̪͉̙̲̺̱͕̲̹̙̪̌ͤ͌ͭ͌͛ͯ̃̆̓̏ͪ̌͆ͣ ̠͓͓̘̣̰̘̜͈͕̖̙̳͍̐̉̌̍̈Д͎̪̥͎̪͇͂ͦͯ͑̚У̦̪͉͖̙̖̮͓͓̙͉̞̟͙̠̤̟̏ͦ́ͬ̏̐̓̽̊ͥ̿̐̄̃̓̿͂͗ͅШ̟͉͎̹̲͎̹̏̏͒͆̓̇ͨ̐̅ͩ̽̊̿̐ͣ̌̊̚У̱͓̬̪͖͕̥̪͖͇ͦ͌̊̆͑ͩ]̻̥̦̻̪̪̻̳̗̟̣̲͓͈̩̦͍̫ͦ͋͛̐

 158. Anonymous | 25 11 15 19:33
  О.о

 159. Anonymous | 25 11 15 19:34
  Чет вы все тут упоротые какие то:D

 160. Anonymous | 02 12 15 10:32
  Lol

 161. Anonymous | 03 12 15 15:10
  Здрасти

 162. Anonymous | 20 12 15 14:17
  В͓̝̭̰͖̲ͧ̏ͣ͟ы̱͗̍̒́̀͢ ̲͕̺̾̌ͣ̀̌ͮ̃͒͡н̔ͤ̎͊͐ͪ͏͉̤̼̯̩̪̺̳̯е̘̘̯͎̲̾ͅ ̛̘͍̦̪̤̖̠̲ͮ̔̾͒с̠̳͈̻͒̓̌́х̧ͥͫͯͣͦͯͣ̾҉̠ͅо̛̙̰̍̎͂͢͝д͓̯͛ͪ̂̽́ӥ̴̠͍̣̿͊̒̄т̡̮͙̯̐ͧ̓̈́͝е͉̞̥̂́ ̬̟̙̲̘͕ͥͤ̑̊с̗͙̺̩͖͚̪̣ͫ̈̽͂͊̀͠͝ ̧̱̳̳̬͕̝̍͗̄̂͐̉ͥ́у̛͖̞͎̩͓ͬ̑́̌̀ͥ̌ͬ͟м͖̯̣͍̩͍̞ͮ̔ͬ́ͅа̬̣̗͇̙̪ͩͯͬ̃̋ͤ̔ͭ.̢͈̣͓͓̲̤̋ͯ̐͝ ̵̳̥̩̜̞̃̅͑͋ͫ̐͞Ӱ̺͕̲̖̠́͒ͬ̌͞͞͠б̻̙̻͍͇ͥе̌̆̓҉̻̣̻̗͇͓͇͔й̏̐ͭ́͏̝т͉͓̏͆̈͢е̋̄̑͆ͦ͂̋̾҉̸͕͚̫̻ ͆ͧ͟͏̗̮͙̬̞̯сͧ̊̀ͥ̓̄̔͏̩͉̲͔̙͍е̳̠̳̲̓ͩͤ͡б̵̛͉̪͚̖̄я̵̣̿̓ͧͮ͜͠,̰̞ͪͬ̏̈́̈́͒̋̊́ͅ ̧̦͎͇͚̱͉̈̿̍̃̅͊͜͞и̝͚̮̱̺͕̝ͥ̾͒ͭ̿̊̉͌̄́͘͞л̛̝̯̲͇ͨ̀̈́͐и̢͓̖̬̟̱́͐̒̍̽͟ͅ ̦͈ͦͧ̽ͫм̳̫̫ͧ͐̓ͫͨ̚͠ы̣̫̬̝̩̦̣͖ͯ͡ ̛̳̪̭̺͊̋̓͆́͞э̠̫̖̟̳̜̿ͦ̌ͩ͆̈́ͅт̬̜͎͐̎ͩͬ̆͘о̪̖̦͔ͭ̓ͧ́̐̆͝ ̙̰̩̳̞͙͑ͮͨ͂̏с̡̧͉ͦͫ͗̀̾д͓̦͔̦̫̤̝̝̪̀̀͆͌̊͐ͥͫ̚е̸͖̺̼̰ͬ͗̕л̰͓͚͕̙͋̿ͦ̈ͣͮ̚аͫ҉͏̞̪е̩̲̩̱̺̙̩͌̐̓̒ͣ͠м̝̲͚̻͂ͭ͜.̨̣͕̻̯̞̣̳̌ͧ̋̃̎ͩ́ ̵̸̭̝̦̻͎̫͕̺̏̂̆̐͒͊͌͠У̸̸̼͚̮̬̮͍̃ͧͫͨ̎͊̀б̜̹ͩ̏̄и̯͉̗͎̠̳̙͗̇ͦ̈͡в̡̯̝̌̇̑̂а̡̧̼͎̰͖̔͊̊̑͑ͯ͂̚й̂̎͌̉͒͊͂҉̝̣̫̝̺̥̠т̵̩͇̘̭͇͛̉ͣ̀̌͂̑̑е̩͍̫̗̺̲͌ͩ͐̆ͥ̄ ̨̜̦̲̤ͨ̄̽́л̧͇̣̳̗̯͋ͨ̆ͬͮ͂̐̚ю͖̠̝͓́̐͐д̣̠̭̹̦ͪ̾̑ͫͯ͂̿̽͟е̤̼͓̼͕̠̞̗͔̋ͧ̇ͭ̏͗ͤ̌͢й̡̡͉̮̪͚̻ͦ͊̈ ͓ͭͮͣ̏̓ͬи̰̗̺͇̏͗ͤͩ̿̉͟͡ ̞̺̼̪͍͈̍ͮ́ͤ̔ͥ̇̀̕п̥̞̹̦͙͇̩̠̦̒͗̔̋ͤ̌͠р̱͉͉̣̾̆и̩͂ͤͥͬ̓̉̕ӵ̵̛͖̦͕̜̥̓̓͢и̩̭̰͎͑̌̇͢н̳͍̻͇̠́͘͞ͅя̥̳͈̇̎̊͗̆͌ͣͯ͜ͅй̱̗̥̺͙͙ͥͦ̓͛ͬ͑̚т̠͉̩̎ͪ̐̔̍̚̚͢еͨ҉̸̺̯͓̻̤ ͙ͭͅи͉͎̻̱̺̯̩͑̌̂ͩ̎͌̓͛͜͟͠ͅм̡̨͎̻̪̱͖͑ͦͫͪ̓̐́̏ ̰̥͉̳̻̳͓̞̻̑͋̈́ͫ̆ͯ́б̫̥̈ͬͤ͌ͮ̀͟о̡̡͇̣̌͗̂л̇̌̓̈ͫͪ̾͏̨̻̼ь̧̝͓̣͖̲͓̘͆̅̌͗̈ͤͨ͗͑.̫̫ͤ̀͡ ̡̪͕̳̇̂ͫ̍ͪ̕Н̧̜̲͍̗͊е̢̪̹̇̾͒̀́̀̚͘ ́͏̸̪̥͚͙͚̭̩б̧͔̰̼̘̝̱͚ͫ͆ͩ̆ͭ̊ͪͨ͢о̓̈́̿̑̊́̅̔͋҉̸̡̘͍̯ͅй̡̨̡̞̰̮̩͕͌̆ͨ̉̂ͤ̃ͤт̘͉̬ͯ͒ͯ͛ͦͬ́̕е̳̥̬̟͇̗̲͖̪̋͂͒͋̀͞с̌ͦ҉͕͇̯͠ь͖͔̺̖̭̹͚̲̂̈́̃͂̍ͥͭ̚ͅ.̯̼̰͇̙̣͙͉̽̉̐̈́ͬͨ̅ ̡̪͖͎̘̻ͨ͊̌͜О̬̤̯̲̝͖͖̝̆̉ͨН̯͔̞̭͗͊̑̌̄̕ ̻̘̒͋̆̎͠Зͦ͋̒ͧ́҉̮̻̪̥͖͚̠͠Н̈̂ͯ̐̏͆͆̈́҉̥̖̖̖̕А̵̢̘̦͋̈̈́̽̿͒̽̚Е̫̙̠͎͚̩̬̘͔͒͑̔̌̓Т̯̾̂̀̅̅ ̧̼̱̤̩̞̖̠͍ͬ͗͠О̛̦͉̞̜̼̊ͤ̔Н̹͍̙̣́͂̉ͥ̂͘͟ ̹͖̝̬͈̑ͦ̈З̴̢̲̯͍͑͗Н̵̣͓̦̣͈̆̊ͣ͌̏ͮ̑А̦ͩͦͥ̈́ͤ͢͢Е̟̬͔̺̦̘̤̳̄͘Т̨̼̠̜̳̖̰͛ͬ̈̄̑̚̕͜ ̆̇̕҉̰̝͔̤̥Ӧ͎̰̰̦̗̞̼́ͨ̂̂Н͓̖̰̋ͪ ̠̦̭̜̱̦̫͇ͥ̒З̫̻͕̹̄̿ͨ͆͐̔͢͝Н̧̧̘̉̒͊̓ͅА̧̧̯̘̮̗̲͕̱̊ͮ͌ͪ̈́͝ͅЕ͇̱̤̳͚͓͔ͮ̊͌̀Т̨͚̣̗͈͕̪̯̓̚ͅ ̺̙̦̬̽̈̇́̚͝͠О̛͍͕͇̲̞̦̬͆̽ͣ͑̀̀Н͔͚̩̫̥͖̺̝͛͗̍ ̡͉̗͉̝̜ͧ͑̆̔̒̕͠З̡͎͙̫͎͕̬̦̦ͦ̆͗Н̛̼̹̦ͥ̋ͮ́ͧͬ̊͛̃͟А͈͕̙̣̟̲̲̱͙̀̉ͬͯЀ̼̮̼̭ͩТ̲̺͓̊̒ͧͪ ̵͇̭̱̮̰̤͚̬̒̊ͪ̿́̈́ͯͥ̍͜͞О̡̻̞͖̝͖̂ͯͯН̬̝̱̦͍̻̙̙͕̂ͩͮ̇̇̑͐̀ ̧͚̆̎̋́͗ͥ̕͜З̖͓̞̤̙̐͒͋ͦ̾Н̡̝̰͙̹̯ͫ̊А̴̫̠̪̖͓̬̒̊ͯͪ͂̑̌͢͟ͅЕ̟͍̬̭̯̯̇͑̈́̒ͦ͗Т̦̩̰̦̠ͧ̒̿̇̊͜.̩̩͓̠͖͔͓̗ͬ͘͟ ̦̲̲̝͍̉̋̈ͨ̃̄̓̅С̝̫̮̟̖̥͚͉ͤ̆П̴̥̣̲ͫͦͪ́Аͤ̒ͧ҉͉̗̗̼̺С̢͇̼̲̰̻̟͚̌̓ͪ̾͒ͩ́А̸̢̧̲̺̟̫̤̘̞̓͊ͯͧЙ̬̥̒ͤ̆ͣ͒Т̵̩̦̼̙̝̂̍Е͎̳̯͕̗ͯ͗͌͘͞ͅС̍̐̆͂̍͑́̽҉̴͏̦̜͔̞ͅЬ͈͕̙̲̪̩̐̂͘,̡͋̃̉̃ͫ̓҉̺̬̖̭̙̜͇ ̜̝̹͉̠͈͚̊̽̑̍̍ͮ̐̽Б̴̫͍͐̑̃̅̀̅ͭ̃͒͘͟Е̋҉̸̟͔̺̞̙Г̮̪̹̤͍̹͍̆͂ͣͨͩ̀͞И̡̙͉̰ͩͤ͗ͮ͑̌Т̴̨̱̘̼͖̲ͯͮ̊Е̹̱̜̣͎̞͖̲̃̏ͯ̿̿̑ͫ̋

 163. Anonymous | 20 12 15 14:17
  В̮̞̞͔͍̞̠͔ͬ͐̋͗̑̈̾̒ы̖͈͐̈́̓̐͊̂͐͂͟ ͇͔̗̮̏̚͟͜͟д̛͇͙̳̲̊ͣ͟о̵̧̯͍̮̦̯͖͈̉л̴̡̖̮́̍ͬ̉͋̊ͅж̴̪͇̝͋̓́н̸ͣ͆͠͏̣͎̳̭͇ы̸͙̬̣͋̉̇̔ͥ ̍̔̋̓͐͏͖̪̜̯͚͈͔к̴̸͚̞̥̩̻͎̎̽ͭͤа̭̖̠͉̝̙̪̿̑ͤ̍͠к̵̳̘̱̲̱͉̜͙̂̐ͯͨ͆ͅ ̨̧͇̱̹̩͊̃͊͑̿̀̋мͪͦ҉̬̞̜о̼̬͕̼̳̝̫͉̌̑̕ж̧͍̳͇̳̱̀̍̕͟н̙̫̬͓̘̖̺̈́̉̈́̍͋͋̓͆̕о̛̖̗̣͇̘̻͊̔̆̿͢ ̱̹̋̂̔͂͒с̴̗̦̣͂͌͆́к̵̛̳̖͉̰̟̒̆̚о̩̺̓͒̍ͦͭ̈́̅̈̕р̨̜̺̥̯̱̫͒ͥ̾ͦе̸̭̘͍̱̳̲͍͔̐̒ͦͯ͛е̢̹̞͍̠̭̾̇ͫ̈̐̕͜ ̠̾͆р̡͔̼̹͖̙̦̽̕͘а̸̵̨͍͕̲͔̪̭̑̈ͨ̄ͅс̸̨͙͕̟̙ͩͫͣ̀̐̈͆п̢̛̯͚͙͓͇ͤр̴̨̪͚̳̰͕ͥо̺͇̗̯͑̓̒ͥ͜͠с̜̦̫̩̘̇͋ͭ́̀̏̓т̬͚̜͕̑͌̌̒́̀͂̍͝р̢̭̠̞̼͔̯͈̒̄͋̎̑̉̀͘а̯̥̯ͩ̐͛̆̐̒̚̚͞ͅн̢̳̟̯̦̝͎̝̱̠ͮͫͮ̔̉ͪͤи̸͕͔̑̒т̼̟̖͉̜̞̏̂ͦ̍̓̚̚͝ь̹̩͔͉͖̹͓͇̅̌ ̯͚̳͖̩̬͑ͤ̌̍̽̎͂̂͟ͅэ̡̃҉͉̫̤̖̜̺̻͠ͅт͖͚̮ͫ̾͜͡о̸̢͍̬͔͕ͦ͟ͅ ̵̪̖̑͂̕с̹̞̱̫̮͒́̓ͣ̒ͪ́о͕̙͉̱ͪͦ̃́́̕оͫ̽̔ͮͬ̃͟҉̩̪͖̪̜̙͙б̠͙̤̗͖̂͆̊̉̾щ͈̜̜̪̠̀ͩ̔͛̀̌͊ͯе̬̪̓͋̅̆ͫ̈́̏н͉͇̜͙̦͚͓̀ͩͯ̎̑͋̇͡и̵̧̺̫̮̜̭͔ͨ̌̋̀͆ͥ͊̎е̤̜̣̊̔̍͟ ̸̴̭̬̗̯̞̣̣̬̱̋̈́ͬ͌̍́ͬ̚ч͓̟͓͖̰͇̼̦̘̾͂̅̍̐ͫ͝т͕̬̮̣̀̿̅͝о̱̓ͅб̧̞̦̗͎̩̻̜ͮ̈̔̈͋ͥ͗͢ͅы̄̇ͥ̍̚͏̝̫ͅͅ ̨̜̺͇̞̠̝̯ͩ̐ͥf̵̸̩̣̙̙̮̿̄͆ͩ̇ͤ̓̑5̸̡͖͕͖̣̠͉̗̇͐ͮ͌̏͟ͅ7̧̣̰͆̋̈̌̓̋͑ͧ͛#̳̫̩̟̟̰̘ͭ̀̆͑ͧ̇ͧf͎ͨ̔ͬ͞͞5̒̃̐ͤ̔̔͏͚̥͚̲̠̘̩8̫̼̺͚̒ͪͣ͟͞ ̧̢̣̙͆ͥ̉̋ͬ͠у̌ͧͯ̔̅͝҉͖с͙̗̠̫͔̺̘̓͛ͬ̒́͝л̝͍͋ы͑͆͛͆̏҉͓̬̰͉͢ш͍ͭ̂̐̓̔̃ͯ̂͜͠а̭̘̘͕ͦͣͦ̃л͉̞̒̓̌̀̓͋̊͠͞и̨̢̼̤̘̥̠̽̔̉ͨ̓͟ ̹̺̞̻͔̩̱̠ͤͦ̒̒̃̐ͩ̄͝и̵̧̙̪̙̒̿̋̅͊͗̇͝ ́̎ͯ̃̌͛̓̈́͂͏̞̥̘́у̞̩̺͂ͤͨ͐͢з̢͕̱͍̤̝̯̤̘̂̒ͯ͗̂̏̚͠н̛͖̮̳͍̰̼̽ͬ̃͌̌ͮ̅ͨͅа̢͙̙͚͂ͥ̎ͫ̆л̪̥̻̭͖̯̣͔̳̒͘͞͡и̵̒̈́͏҉̗̤̖̘̩̤ ̜̳̺̅͆ͧ̉́ͧ̌͛о̸̖̦͕̹ͩ͋̏̑̒ ̵͖͖̜̯̐́͘н̳͚̝͉̤̺̯͈̽̈͂ͅе̝̿ͫͧ͐ͬ̈́̽̇о̿̿̒͆̈ͤ͏̧̥̦̥̥̥̼͞б̈̿̍ͤ͏͖͎̺̜͔̝̭́х̴͙̲͂̊͊́о̭̳̦̳͋̉ͥ͞д̌ͣ̌҉̛̞̺͇̪͝и̤͖̩͕̫̼̇̑̆̉ͤͧ͊́̄м̸̴̨̖̠͚̭̪̯̗̒̓ͅо͇͎̥̇̅̍̓̍̆с̘̦͎̬̣̩̙̼̄̓̂̀̑͂̀͘͢т̠̘̱ͥ̑̅̔̀̍ͣ͞и̗̲̪̝̙̹̪͚ͧ̿ͯͣ͢͠ ̵̼̼̺͍͉̝͔͔͔̓ͥ̊͢͢о͚̯̘̯̬̮̬̄ͥͧͪ̽ͫ̉͘к̗̻͙͊̆̑̉͌ͅа͉̖̺͚̖̋͛̋͌ͨз͕̞̯̠̻̄ͨ̀́ӑ̵̧̟͚̟ͮ̅͆̌̃̏ͬͣтͣͮ̎̎͑͆̔͒ͨ҉͇̝̮̖ь̴̧͓͎̮ͤ̂̌͑͊͟ ̇ͤͧ̏ͦ̀͜͝͏̠̲̬͍̯̙с̠̻͍ͥ̎ͪ̌ͣͬ͟р̤̥̼̄͐͜о̱̼͔̆̂͛͐̽̎̕ч̘͎͇̬ͮ̅̉̕н̵̧̪̒̆̀̉̓͡у̮̗̣̬̼̃̿͆͒ͧ͊̍͑̔͞ю͔̰̻̥͖̭̙͙̪͂̆̆͛̿̑̉ ̸̵̦͒̀̈̎̂͞ͅп̻̼̣̍͛ͣ̂ͬͩ͜͢͡о̩͉̝̟͔͈͑̂̋̌̄͗͢͝м̘͚̯́̍͑о̯̮̱̣̟͉̹̪̟ͧ͑̅̓щ͈͉̜̘̏̊̅ͨͮ̍̍ͥ͝͠ь͚̺̜͖͇̗̟̲̯ͩ̑̽ͥ͛ͣ̓́̚.̛͚̼̦̖͍̤̫ͭ͌́ ͇̜̜̤̆̔ͪ̏̈́̀̃С͓̦̻̯̞ͭ̔̓̅͠͡и̸͓̬͕̘̏̏̈ͧ̐͒̎т̟̣̫͍̭̠ͦ̋̀̈́ͪ͂̽̿̀͜у̧̰̩̬͎̳̞̽аͤ̑̆̚͏̟̣ц̡̭̫̣͙̻͙̦̝̽͑͑̽̾̊и̴͍̮͖̟̪̪̑ͣͫ̕͞я̧͍̘͇̳̮̲̟̊̄̾ͬͨͬ͑̚ ͔͙̤͚̎ͬо̆ͦ̐̇͆ͤͨ͛҉͇̙̥͈̫̻͞п͈͙̘͈̤̜̭̉ͧ͆ͤ̑ͯ̇а̵͉͇̻̮͔̖̘̎ͪ͡ͅс̥̭̘̺͕̮͓ͤ̓͗̃̒̚͞н̴̦̒̌̓͟а̝̪̘̙̭̾̓ͅ ̰͎̜ͭ͑͠м̸͙ͭ̀̃͢ы̧̛̬͐̇̈́̔͋̈́̂ ̛̮̣̖̥͇̗͉̺̀̀̅̐̆̄́н͙͇̺̙̌͗̑ͤа̙̰͍̓ͫͣ̔͋̓̚͠х͔͈̟̦̮̿о̸ͨ̀ͫͨͮ̿̅̚̚҉̡̭̻̟̗д̼̮̤̤̣̬̝̜͑ͮ̈́ͭ̀͛ͥ́͟и̢̙̘̠͖͒̒͛̐ͬ͋̓͌м̟̣̺̣̜̈́̾̊ͯͣ͞с̲̟͎̞̞̲̾ͩͦ̂̃̊͗̅ͧя̔̇̃͝҉̛̯̮̖ ̣̣̔͐ͣ͂͊͐̈̐́н̖̞̝̙̲̖̥ͫ͗͛ͨ́̔ͬ͗͗͜а̐ͫ͂ͫ͏̫̀͘ͅ ͫ̒ͥͦͭ͟͏̗̯̝̦̥̺г̟̩̰̰̳͇͗̒ͫ̽ͪͪ̐̏ͅр̧̼̬̬̤̪͌ͩͮа̢̛̤͍̤̟̱̺͕̹̯͐ͧͤ͗ͮ̍н͚̬͍͈͑̽̏͊ͦ͟ͅи̨̪͚̩̯͗͋͋̓̚ ̨̦̯͖͚͙͉̄͡͠и̡̫͚͕̥̋̔͋̍ͣ̄ͣ͋ͭс̢̙̯̞̍̄̅ͤͦ̏͗͊̑ӵ̠̠̕͘е̡̐ͣ͗́̒͏̲̝͕̼̬̼̪̩̥з̧͖͔̣͍̯́̀̆͘н̮̱̜̙ͦ̓͛̌̀́о̬̻͔ͨ̑ͥ̎̕в͚̖̻͙̗̳̤̗͖ͪ̏̆ͬ̾́̚е̉̔̓̊̒҉͏̞͇̙̗н̗͔̭̤̽̅̎ͨ̓ͥи̔ͤ҉̬̮̰̲͢ͅя̸̟̙̤̞̻̳̖̙ͫͩ̑̌̚͟ ̗̰̦͎͇̖̦̩̽͂ͯ̓ͯ̉ͩ̍в̢̻̤̘̭̈̒͐̑̈́͐̿̏ͧы͒͛ͩ̂̌ͮ҉͕̺̬ ͖̘̭͙ͩ̿ͪ͛д̸̧̫̘̮͉̜̫̘̂ͅо̨͚̺̜̠͕͎̥͔͂̾͛̀͠л̧̰̥̥̫̤̫̦ͤ͒̕ж̵̰͇͓͇̦ͬ̋ͬͩ́̚н̌̎ͩ́ͩ͆͛̾͏̛̮͍ы̭̋ͩ͋ ̜̹̱͈͊̑ͮс̨̛̱̪̬̹̩̞̠̆̋ͧ̊͌͊̉ͪт̴̫͓̖̬ͨ̾́̚е̴̮̺͕̱̰̳͍̼ͩ̅͛͡ͅр̄͂̆̊͋҉͙͇͔̱̪е̞̫̬͎̠̪̝͓̮ͩͧͫͩт̮̫͍͚̬̠̊̃̉͒̏͠ͅь̸̙̺̼͈̟̭ͬ̑̈̈͛ͅ ̻̯̋ͮ̇̈́̄fͩ̅ͯͧͣ͌͆҉̛̝̺̲̺5͛͏̤͔7̴̼̗̪͚͒͡#̬̪̯̟̙͈͓͍̍̆̒f̳̤ͩͮ̂ͩ͌ͨ̇̀5̠̳̗ͤ̓̒ͭ̓̇̑̕8̠͈̜̺͕͉̜͛̐ͧͥͅ ͉̗̘̦ͧ̏̆͂͒и̧̲̖̟̪̦̻̒̍̎ͩ̉̈ ̴̫̹͙̰ͦͫ͂ͮͤͮ͑́͝ӟ̢͈͕̩͔̘͚́͊́̄̔͛ͤͩ͟а̖͓͕͍̲ͫ̒́п͖͓̝̦͛͑ͨ͡и̓̈̋ͯͦ̀͗҉̡̳͈̪̰̼̳̜̲̻с̗̦̳̉̃͆̚̕а̓̋̿҉̨̲̫͈̹̻̹т̛̪̱̮̳͚͈̓̒̾͟ь̢̺̩̪̬͎͉̜̐̓́͑̅̾̇̐ ͖͕̼͗̑г͔̙̰ͬ͠͠о̴͍̻̫̘͆͆͂͟͞л͓͔̻̘̱͈͍ͤ̍̾͒̆̐̚͡о̢͈͕̤̭͉̫̳͗ͫ͒̒с̦̠̞̬̦̣̪̲̔ͩ͂͒͌́͟о͈͈̯̤͎̒̈̊ͥ̈̋͞в̮̆͗͡о̟̭̺͈ͣ̔͗͑ͬ̚͟е͙̖̦̬͋̈́̈́̎̓̎̏̅͘ ̢̹̖̦̭̹͚̜͕̋̈́͆ͣ̈̂͆̆̌п̛̫̻̤̰͒о̢̙̳̔͜с̳̾̍̏л́ͥ̓̇̐̂̏͗̚҉̯ӓ̥̣̗̜̝͙̪́̽ͣ͛̂н̵͚̼͖̪̭̱̠ͨ̔̄̒ͣ̄̈͊ͬӥ͔̤̩͕͔̬̥̹͚́е̰͔̗̫̱̊̏ͫ̉̑̒͛̽͟͠ ̴̪̣͓͖̘̣̪̹͒̇ͭ́ͨ͊̏ͅс̻̲̯͚̠͌͗ ̴̡͇͌̐̒̊̑ͬ

 164. Anonymous | 03 02 16 18:38
  x`

 165. Anonymous | 03 02 16 18:38
  супер чат))

 166. Anonymous | 03 02 16 18:39
  есть кто бля

 167. Anonymous | 03 02 16 18:40
  чё за хуйня?

 168. Anonymous | 03 02 16 18:42
  бля есть кто нибуть
  ?

 169. Anonymous | 03 02 16 18:45
  нпчепч
  пв
  п

  пвввпвпвпв

 170. Anonymous | 03 02 16 18:45
  бляяяяяя

 171. Anonymous | 03 02 16 18:46
  сука

 172. Anonymous | 04 02 16 18:26
  я зинула бля

 173. Anonymous | 04 02 16 18:27
  есть тут кто

 174. Anonymous | 05 02 16 15:19
  есть,хуй в пальто!

 175. Anonymous | 06 02 16 8:14
  да ладно

 176. Anonymous | 06 02 16 17:10
  это кто

 177. Anonymous | 15 02 16 8:53
  Кто здесь ?

 178. Anonymous | 15 02 16 9:07
  Да что за хуйня сднсь твориться ?

 179. Anonymous | 15 02 16 9:13
  Я СДЕСЬ БЫЛ

 180. Anonymous | 10 04 16 11:56
  lf [p
  \

 181. Anonymous | 10 04 16 11:56
  да хз

 182. Anonymous | 24 04 16 10:09
  https://vk.com/id134685514 любит машу

 183. Anonymous | 23 05 16 16:30
  СМОТРИТЕ, Я ЕБУ СОБАКУ
  (ШАФАР-ЭЛЬ-ДИН БЫЛ ЗДЕСЬ)

 184. Anonymous | 20 06 16 14:03
  И ашотик

 185. Anonymous | 20 06 16 14:03
  И ашотик

 186. Anonymous | 20 06 16 14:03
  Прикиньте создатель этой хуйни думал что все бояться будут

 187. Anonymous | 10 07 16 3:30
  ееее света ван лав

 188. Anonymous | 16 07 16 10:46
  ПИСОС ДРАСТЕ РЕБЗЯ

 189. Anonymous | 16 07 16 10:46
  ПОСОНЫ, Я ЧО В ТИХОМ ДОМЕ ?

 190. Anonymous | 23 07 16 8:01
  That’s a smart way of thiinnkg about it.

 191. Anonymous | 27 08 16 8:16
  ЕБАЛ БАТЮ АМНЕЗИИ

 192. Anonymous | 27 08 16 8:18
  ЕБАЛ БАТЮ МАЙОРА

 193. Anonymous | 17 10 16 17:15
  Jodi.org!
  You know that you’re the one so
  I choose you!
  There’s no one else that I’d rather
  Have here by my side,
  And you can help me win this fight,
  Because we need to face the challenge that’s ahead.

  jodi.org!
  You know there is no other.
  Just eht namuh!
  Because you are my brother.
  In this game we play,
  And if we have to go all day,
  So we can leave the other Hackers far behind.

  jodi.org!
  It’s you and me!
  I choose you!
  You and me forever, yeah!
  Jodi.org!
  You and me, yeah!
  I choose you!
  Yeah, yeah, yeah…

 194. Anonymous | 06 11 16 18:33
  Я здесь дети мои, я пришел истребить вас! Мир есть ад, я ад!

 195. Anonymous | 20 11 16 17:13
  123

 196. Anonymous | 20 11 16 17:18
  Хех, нужно больше попыток. /profil/Gleb1Kosyrev-2730192

 197. Anonymous | 28 11 16 3:44
  :VVVV

 198. Anonymous | 30 11 16 1:10
  Доброго времени суток, Уважаемые Дамы и Господа.

 199. Anonymous | 02 12 16 15:10
  973-eht-namuh-973.com

 200. Anonymous | 02 12 16 15:15
  Arceus is lord
  the helix is a deciever

 201. Anonymous | 02 12 16 15:15
  i bet ur triggered

 202. Anonymous | 24 02 17 6:22
  No one’s there

 203. Anonymous | 28 02 17 17:56
  I’m here

 204. Anonymous | 13 04 17 19:42
  Есть тут кто?

 205. Anonymous | 10 07 17 21:42
  Авторы джоди . орг просто в провале они в ахуе

 206. Anonymous | 10 07 17 21:42
  Авторы . орг они в ахуе

 207. Anonymous | 06 09 17 6:50
  Недавно варил греческий чечевичный суп “Факес”. Ну потому что я грек, все дела. Правда от него у меня конкретный факес потом на всю квартиру. А вот у моей молодой жены, кстати ей 27 лет, будет 28 в январе, ничего не происходит.

 208. Anonymous | 06 09 17 6:52
  дарова, чемпионы.

 209. Anonymous | 06 09 17 15:26
  АУЕ

 210. Anonymous | 07 09 17 17:33
  Дарова, 108-ой

 211. Anonymous | 07 09 17 17:34
  Фу, блять, 208-ой

 212. Anonymous | 09 09 17 19:45
  всем привет с вами марьяша ро и сегодня мы будем пить чай =^-^=

 213. Anonymous | 05 10 17 16:39
  DEATH TO AMERICA
  E
  A
  T
  H

  Imkampfy=Roach

  /sg/ was here 2017

 214. Anonymous | 29 10 17 9:39
  Ребята, давайте знакомиться.

 215. Anonymous | 13 01 18 23:11
  Привец,драфствуйте

 216. Anonymous | 20 01 18 8:51
  что это за сайт

 217. Anonymous | 23 01 18 5:26
  TY UMREW

 218. Anonymous | 05 03 18 20:02
  rule34 username: lunarmoonxfinn

 219. Anonymous | 21 03 18 17:21
  Здесь был Шошин Александр. Город Рыбинск, Ярославская область. 21.03.2018 19:21

 220. Anonymous | 21 03 18 17:25
  What???

 221. Anonymous | 21 03 18 17:33
  Call of Duty 4: Modern Warfare

 222. Anonymous | 19 04 18 11:38
  НЕ ИГРАЙТЕ В 100% ORANGE JUICE

 223. Anonymous | 23 05 18 14:42
  БЛЯДЬ ГОРШОК УМЕР

 224. Anonymous | 27 05 18 10:05
  What even is this website??? have I stumbled in the dark web by accident

 225. Anonymous | 03 07 18 22:15
  Слишком много кретинов на 1 сайт.

 226. Anonymous | 09 08 18 5:55
  my penis big

 227. Anonymous | 02 09 18 23:57
  ╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲
  ╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱
  ╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲
  ╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱

 228. Anonymous | 30 05 19 20:54
  МОЮ КОШКУ ЗОВУТ ИВУШКА.
  ВОТ И ЗНАЙТЕ, ПРОСВЕЩЕНЫЕ

 229. Anonymous | 03 07 19 22:27
  прикол)

 230. Anonymous | 28 09 19 19:39
  I’ll show you the best of me

  Alice

 231. Anonymous | 28 09 19 19:40
  Here it is

  *͆͒̆ͪ͛ͭ͐̑̈́̑̆̆̎̊́̚̚͟ ̨̦͉͉̯̲͔̱̠̖͙̗̻̱̲̹̹͓͙͝*̛̀̌̿ͬͥ͐͂͡ ̝̟͍̠͎̜̖̹͖̣͍͕̖̟̝͇̝̟̦*ͦͧͤͩͦ̃̀̌ͪ̆ ̊ͪͬͫ̋͏̛͙̤͚̜̤̺͠ͅ ด้็็็็็้็็็็็้็็็็็้็็็็็้็็็็็้็็็็็้็็็็็ฏ๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎ํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํ ͕̼̠̦͚̫͔̯̹͉͉̘͎͕̼̣̝͙̱̟̹̩̟̳̦̭͉̮̖̭̣̣̞̙̗̜̺̭̻̥͚͙̝̦̲̱͉͖͉̰̦͎̫̣̼͎͍̠̮͓̹̹͉̤̰̗*͆͒̆ͪ͛ͭ͐̑̈́̑̆̆̎̊́̚̚͟ ̨̦͉͉̯̲͔#͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓͓̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏ด้้้้้็็็็็้้้้้็็็็็้้้้้้้้็็็็็้้้้้็็็็็้้้้้้้้็็็็็้้้้้็็็็็้้้้้้้้็ฏ๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎ปี้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ด้้้้้็็็็็้้้้้็็็็็้้้้้้้ ฏ๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎ํํํํํํํํํํํํํํํํํฏ๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎ฏ๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎ฏ๎๎๎๎๎๎๎๎๎ ̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̿̿̿̿̊̿̿̿̿̊̿̿̿̿̊̿̿̿̿̊̿̿̿̿̊̿̿̿̿̊̿̿̿̿̊̿̿̿̿̊̿̿̿̿̊̿̿̿̿̊̿̿̿̿̊̿̿̿̿̊̿̿̿̿̊̿̿̿̿̊̿̿̿̿̊̿̿̿̿̊̿̿̿̿̊̿̿̿̿̊̿̿̿̿̊̿نًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

  Alice

  Это я©

 232. Anonymous | 28 09 19 19:41
  Yup. The best.

  Alice

 233. Anonymous | 20 11 19 12:49
  хуй

 234. Anonymous | 30 11 19 21:55
  святой САС следит за вами

 235. Anonymous | 30 11 19 21:57
  толстый придет тебя он найдет a есле найдет то *******

 236. Anonymous | 04 01 20 21:48
  mokrizky)

 237. Anonymous | 06 01 20 15:12
  даб даб я

 238. Anonymous | 22 04 20 21:12
  Слыш, чел с котом на аватарке, те привет

 239. Anonymous | 22 04 20 21:14
  Слыш, чел_иха с котом на аватарке, те тоже привет

 240. Anonymous | 24 04 20 2:14
  https://www.youtube.com/channel/UCSJ85VaM0NAWu2mlJHSW6Sw

 241. Anonymous | 24 04 20 15:03
  Foreskin is beautiful

 242. Anonymous | 25 04 20 14:31
  Don’t cross the street
  in the middle in the middle
  in the middle of the block.

 243. Anonymous | 25 04 20 14:47
  https://www.deviantart.com/thestreetlightgirls/gallery/

 244. Anonymous | 14 05 20 23:37
  Тут есть интересное что-то?